Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Borsekova Kamila, Ing., PhD.

Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety: Bakalárska práca s obhajobou (TM)
Diplomatický protokol
Diplomová práca s obhajobou (TS)
Etika vo verejnej správe
Kreatívne územia
Marketing úradu verejnej správy
Marketing území
Marketing území 1
Marketing území 2
Marketingové stratégie rozvoja územia
Partnerstvo a komunikácia v regionálnom rozvoji
Prax
Prípadové štúdie z verejného a neziskového marketingu
Projektový manažment v regionálnom rozvoji
Rozvojová spolupráca a pomoc
Terénny výskum
Territorial marketing
Verejná politika
Konzultačné hodiny: Individuálne
E-mail:
kamila.borsekova
Telefón: 048 446 2728
Kancelária: 322
Iné: Na konzultácie je potrebné sa nahlásiť e-mailom.

Domáce výskumné projekty

Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Marketing v regionálnom a miestnom rozvoji – tvorba vysokoškolských učebných materiálov v slovenskom, anglickom jazyku v tlačenej a elektronickej forme, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2014
Smart Governance v podmienkach miestnej samosprávy , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Participácia na tvorbe a konzultácie tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica , grantová schéma: zmluva o dielo , dátum ukončenia: 31. 7. 2021
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Staré Hory , grantová schéma: Zmluva o dielo č. 06/2021/OPS-26, dátum ukončenia: 30. 11. 2021
Implementovanie Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2025

Zahraničné výskumné projekty

Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Kreatívny potenciál miest a jeho využiteľnosť v lokálnom udržateľnom rozvoji, grantová schéma: APVV Slovensko-Francúzsko, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
RUINS: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe – elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences , grantová schéma: INTERREG Central Europe, dátum ukončenia: 31. 5. 2020
RUINS: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences, grantová schéma: Interreg Central Europe, dátum ukončenia: 31. 5. 2020
Financovanie kultúrnej politiky a politiky kreatívnych odvetí. Francúzsko-slovenské porovnanie., grantová schéma: APVV SK-FR, dátum ukončenia: 31. 12. 2022
DocEnhance: Enhancing skills intelligence and integration into existing PhD programmes by providing transferable skills training through an open online platform, grantová schéma: H2020 , dátum ukončenia: 31. 12. 2022
Visiting the Margins. INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries, grantová schéma: H2020, dátum ukončenia: 30. 4. 2024

Domáce ostatné projekty

Inteligentní ľudia v inteligentných mestách., grantová schéma: MZVaEZ SR - SK PRES/2016, dátum ukončenia: 31. 10. 2016

Zahraničné ostatné projekty

INNOVATIVE STRATEGIES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF VISEGRAD COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE, grantová schéma: IVF, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process., grantová schéma: Erasmus+ Programme, dátum ukončenia: 31. 8. 2018
RSAI Engines of Scientific Career, grantová schéma: RSAI, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Public Administration Education Quality Enhancement, grantová schéma: Erasmus+ K2, dátum ukončenia: 31. 8. 2021
Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania – good practice paradigm, grantová schéma: Erasmus+ KA2, dátum ukončenia: 31. 12. 2020

Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111