Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Psychológia

Garant predmetu:
Vyučujúci: Seberíni Andrea, PhDr., Ph.D.
Šramková Marianna, PhDr. Mgr. PhD., MBA
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si základnú psychologickú terminológiu s dôrazom na poznatky z aplikovaných psychologických disciplín, ktoré využije pri získavaní vedomostí a zručností z ostatných spoločenskovedných disciplín. Analyzovať a interpretovať psychologické javy, najmä tie, ktoré súvisia s ekonomickým správaním jednotlivca a s jeho zaradením do sveta práce. Aplikovať získané teoretické psychologické poznatky pri vykonávaní manažérskych funkcií na základnom a strednom stupni riadenia. Posúdiť výkonové a osobnostné predpoklady zamestnancov a na základe toho voliť vhodné motivačné nástroje a prístupy. Hodnotiť seba samého (sebapoznanie, sebahodnotenie), flexibilne reagovať na meniace sa podmienky trhu práce (self-management).  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Dátum aktualizácie: 20. 3. 2020 | Aktualizoval: Lacová Žaneta
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111