Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Marketingový informačný systém a marketingový výskum

Garant predmetu: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Laco Peter, Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent
1. pozná a využíva marketingové informačné systémy v podnikoch a nové trendy v tejto oblasti,
2. hodnotí dostupné údaje z hľadiska využiteľnosti a následne identifikuje informačné potreby v marketingu podniku,
3. dokáže získať, spracovať, vyhodnotiť a využiť informácie v procese marketingového rozhodovania a efektívne prezentovať výsledky,
4. vie vytvoriť plán marketingového výskumu pre riešenie problému a zvoliť vhodné výskumné prístupy,
5. aplikuje relevantné matematicko-štatistické metódy pri analýze údajov,
6. osvojí si exaktný a zároveň tvorivý prístup pri riešení problémov marketingovej praxe s dôrazom na tímovú prácu a etické princípy.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111