Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Matematika

Garant predmetu:
Vyučujúci: Grausová Mária, RNDr., PhD.
Medveďová Petra, Mgr., PhD.
Stachová Mária, Mgr., PhD.
Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie matematických zručností v oblasti aplikácií matematiky v ekonómii, so zameraním sa na funkcie dopytu, ponuky, funkcie celkových nákladov a celkových príjmov. Súčasťou sú aj aplikácie diferenciálneho počtu funkcie jednej reálnej premennej v definovaní ekonomických pojmov, ako sú elasticita funkcie, marginálne náklady, marginálne príjmy a takisto získanie zručností v oblasti aplikácií diferenciálneho počtu funkcie dvoch premenných so zameraním sa na optimalizačné úlohy, ako sú maximalizácia príjmov, maximalizácia zisku, minimalizácia priemerných nákladov, ako aj metóda najmenších štvorcov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111