Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Finančná analytika

Garant predmetu: Boďa Martin, doc. Mgr. Ing. , PhD.
Vyučujúci: Boďa Martin, doc. Mgr. Ing. , PhD.
 
Cieľ predmetu: Vychádzajúc z potrieb účtovnej a audítorskej praxe reflektovaných v skúšobnej súčasti testov ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), cieľom predmetu je vybaviť študentov pokročilými vedomosťami a zručnosťami potrebnými v oblasti finančného riadenia, finančného reportingu, finančnej kontroly a auditu. Predmet vybavuje študentov základným aparátom na pokročilú analýzu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky zostavovanej podľa IAS/IFRS, resp. US GAAP s orientáciou na oceňovanie podniku, finančnú prognostiku a hodnotenie rizika. Ďalej sa predmet sústreďuje na metódy získavania dôkazov v audítorstve, na postupy strategického merania výkonnosti, ako aj na problematiku predikcie finančného zdravia podniku.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111