Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Ekonomika a manažment verejných služieb

Garant predmetu:
Vyučujúci: Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent: 1. použije získané vedomosti pri praktickom riešení problémov nižšej rozhodovacej úrovne v odvetviach verejných služieb, 2. na základe získaných poznatkov dokáže vyhľadávať, spracúvať a analyzovať informácie o verejných službách, ich ekonomickej podstate, štruktúre, financovaní a pod., 3. aplikuje kritickú analýzu pri hodnotení vzájomných vzťahov jednotlivých odvetví verejných služieb a konfrontuje teóriu ekonómie verejných služieb s reálnym fungovaním odvetví verejných služieb, 4 . posúdi dlhodobé tendencie a smery vo vývoji jednotlivých odvetví verejných služieb, 5. hodnotí možnosti využitia získaných teoretických vedomostí v praxi, 6. vytvorí koncepčné podklady pre rozhodovanie na nižšej a strednej úrovni manažmentu  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111