Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Verejný sektor a správa

Garant predmetu: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Krnáč Jozef, Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent 1. je schopný na základe získaných poznatkov pochopiť podstatu verejného sektora a verejnej správy ako jedného z kriteriálnych znakov vymedzujúcich verejný sektor, 2. použije poznatky ku kritickému vnímaniu opodstatnenosti existencie verejného sektora ako súčasti zmiešanej ekonomiky, 3. posúdi veľkosť verejného sektora v širších súvislostiach národnej a svetovej ekonomiky, 4. hodnotí trendy vývoja veľkosti verejného sektora v historickom kontexte, 5. aplikuje osvojené si vedomosti na podmienky jednotlivých blokov verejných služieb v rámci štruktúry verejného sektora, 6. vytvorí východiská pre rozhodovacie a riadiace procesy v systéme verejných služieb  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111