Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Ekonomika a manažment športu a kultúry

Garant predmetu:
Vyučujúci: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent 1. použije získané vedomosti pri praktickom riešení problémov strednej a vyššej rozhodovacej úrovne v odvetví športu a kultúry, 2. na základe získaných poznatkov dokáže vyhľadávať, spracúvať a analyzovať informácie o službách športu a kultúry, ich ekonomickej podstate, štruktúre, financovaní a pod., 3. aplikuje kritickú analýzu pri hodnotení riadenia a rozhodovania v odvetví športu a kultúry, 4. posúdi dlhodobé tendencie a smery vo vývoji služieb športu a kultúry, 5. hodnotí možnosti využitia získaných teoretických vedomostí v praxi, 6. vytvorí koncepčné podklady pre rozhodovanie na strednej a vyššej úrovni manažmentu v rezorte kultúry a športu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111