Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Verejná politika

Garant predmetu:
Vyučujúci: Borsekova Kamila, Ing., PhD.
Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent 1. vie správne používať kľúčový pojmový aparát, ktorý je predmetom verejnej politiky, 2. je schopný orientovať sa v základných kategóriách a vzťahoch v rámci verejnej politiky, 3. teoretické poznatky osvojené štúdiom dokáže aplikovať v reálnej praxi, v rozličných manažérskych pozíciách, pri prijímaní rozhodnutí, ako aj pri tvorbe a aktualizácii dokument v rámci jednotlivých oblastí verejnej politiky, 4. vie kriticky posúdiť skutkový stav vecí, pozná aktérov verejnej politiky, ich kompetencie a zodpovednosť, 5. pomocou svojich zručností dokáže vyhodnotiť rôznorodé vstupné informácie a dáta, čo mu umožňuje aktívne participovať na tvorbe verejnej politiky z pohľadu občana, na prijímaní rozhodnutí v predmetnej oblasti a na realizácii programov verejnej politiky z pohľadu manažéra vo verejnej správe.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111