Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Písomná práca na dizertačnú skúšku

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: 1. použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri precizovaní cieľa, materiálu a metodiky skúmania, 2. je schopný/á navrhnutú metodiku uplatniť pri tvorbe výberového súboru a zbere sekundárnych a primárnych dát, 3. aplikuje navrhnutú metodiku pri spracovaní dát pomocou vybraných štatistických metód a za použitia štatistických programov, 4. posúdi z hľadiska dostatočnosti, vhodnosti a výpovednej schopnosti spracované dáta a navrhne ich korekcie, prípadne zmeny metód zberu dát a ich spracovania, 5. kriticky hodnotí dosiahnuté výsledky a vypracuje čiastkový výsledok riešenia, 6. vytvorí písomnú prácu na dizertačnú skúšku tak, aby zodpovedala požiadavkám z hľadiska obsahu i formálnej úpravy vrátane zoznamu bibliografických odkazov podľa ISO 690 a 690-2 a smernice č. 12/2011 o záverečných prácach na UMB.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111