Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Financie územnej samosprávy

Garant predmetu: Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je osvojiť si vedomosti súvisiace s postav. financií úz. samospráv v systéme ver. financií, podstatou financov. úz. samospráv so zameraním na jednotlivé súčasti fin. systému samospr. územných celkov a vzťahov rozpočtov úz. samospráv k iným zložkám ver. rozpočtov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111