Ekonomická fakulta
Úvod > Absolvent >

Hodnotenie absolventov EF UMB zamestnávateľmi v SR

Podniky, resp. zamestnávatelia, u ktorých našli absolventi Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici svoje uplatnenie, predstavujú pre EF UMB jednu zo zainteresovaných strán (stakeholders).

Spokojnosť zamestnávateľov s absolventmi fakulty reflektuje aj kvalitu a rozsah vedomostí a zručností, ktoré získali absolventi počas svojho štúdia na EF UMB.

V roku 2013 fakulta realizovala prieskum na vzorke 79 podnikov (zamestnávateľov), ktorého cieľom bolo získať spätnú väzbu orientovanú práve na kvalitu absolventov fakulty.

Vybrané výsledky prieskumu prezentujú nasledujúce grafy. 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 7. 5. 2014 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111