Gymnázium

Čo je to bilingválna sekcia?

Bilingválna sekcia je prestížnou sekciou, v ktorej sa žiaci učia francúzsky jazyk intenzívnym spôsobom. 

Výučba prebieha vo francúzštine (minimálne jedna tretina programu) a v slovenčine. Po francúzsky sa   vyučujú štyri prírodovedné predmety (matematika, fyzika, chémia, biológia) a francúzska literatúra.   Po ukončení štúdia dosiahnú žiaci úroveň C1, ktorá zodpovedá úrovni skúseného používateľa jazyka    (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky).

Každá sekcia má jedného alebo viacerých francúzskych lektorov, umožňuje svojim žiakom získať medzinárodný jazykový diplom (DELF/DALF) a vytvára na gymnáziu frankofónne prostredie (mediatéka,  výmenné pobyty,.. ).

Žiaci bilingválnych sekcií sa navyše zúčastňujú:

  • výmenných pobytov a tematických exkurzií vo Francúzsku a v zahraničí,
  • početných aktivít vo francúzštine a v angličtine (súťaží v prednese poézie a prózy, speváckych súťaží, divadelných festivalov,...)
  • stretnutí s odborníkmi frankofónnych firiem (napríklad Stretnutia študenti-podniky).

Kde na Slovensku sú bilingválne sekcie?

Na Slovensku existujú štyri gymnáziá s bilingválnymi sekciami, a to v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne. Tu nájdete kontaktné adresy slovensko-francúzskych bilingválnych sekcií.