Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kontaktná osoba:

Ing. Lucia Horvátová

Ing. Lucia Horvátová

Vedúca študijného oddelenia

Telefón:
048/446 6127
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
043

Štipendijný poriadok Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Štipendijný poriadok Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

EF UMB v Banskej Bystrici môže priznať študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

 1. Za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku sa motivačné štipendium priznáva študentovi študijného programu v druhom alebo ďalšom roku štúdia.
 2. Vynikajúce plnenie študijných povinností sa posudzuje na základe váženého študijného priemeru. Výška motivačného štipendia a počet študentov, ktorí získajú motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností sa každoročne určí podľa finančných možností štipendijného fondu zo štátneho rozpočtu.
 3. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia sa priznáva študentovi študijného programu ihneď po ukončení štúdia.
 4. Motivačné štipendium podľa ods. 1 písm. b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti sa obvykle priznáva v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva, alebo najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom príslušný akademický rok končí. Štipendium možno priznať za ten istý výsledok v činnosti alebo v súťaži len raz.
 5. Motivačné štipendium sa priznáva aj študentovi, ktorý nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, ak splnil určené podmienky.
 6. Motivačné štipendium sa nepriznáva študentovi, ktorý mal v období, za ktoré sa posudzuje plnenie jeho študijných povinností prerušené štúdium.
 7. Motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku sa priznáva bez toho, aby oň študent žiadal.
 8. Motivačné štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti sa priznáva na základe dosiahnutých výsledkov. Písomný návrh na priznanie motivačného štipendia sa podáva prodekanovi pre pedagogickú činnosť.
 9. Za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a vývoja sa považujú vystúpenia na konferenciách, publikované štúdie v odborných a vedeckých časopisoch, recenzovaných zborníkoch, umiestnenia na prvých troch miestach a ocenenia v ŠVA a pod.
 10. Za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti umeleckej alebo športovej činnosti sa považuje úspešná reprezentácia EF UMB v Banskej Bystrici na národných a medzinárodných podujatiach.
 11. Študentovi, ktorému sa prizná motivačné štipendium, vydá dekan fakulty osobitné rozhodnutie s odôvodnením priznania štipendia. Priznanie motivačného štipendia nie je nárokovateľné.

Vedenie Ekonomickej fakulty UMB má záujem priznať mimoriadne štipendium tým našim študentom, ktorí si ho podľa uvedených kritérií v tomto akademickom roku najviac zaslúžia. Dôležitým podkladom pri rozhodovaní o priznaní štipendií budú preto aj návrhy samotných študentov a ich učiteľov. Vaše návrhy na ocenenie študentov fakulty s uvedením konkrétneho plnenia kritérií prosíme zasielať priebežne prodekanke pre pedagogickú činnosť fakulty.