Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Informácia pre uchádzačov o doktorandské štúdium (III. stupeň) v akademickom roku 2023/2024 - štipendium pre excelentného PhD. študenta/študentku financované z Plánu obnovy a odolnosti Slovenska

O doktorandské štúdium na EF UMB v študijnom programe Verejná ekonomika a politika sa môže uchádzať absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia z iných vysokých škôl, tzn. nemôže to byť absolvent Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a budúcim školiteľom nemôže byť jeho vedúci diplomovej práce.

Doktorandské štúdium je možné študovať dennou formou (3 roky) - začiatok štúdia od 1.9.2023. Štipendium pre 1 excelentného PhD. študenta/študentku bude financované z Plánu obnovy a odolnosti Slovenska, výška štipendia podľa platných predpisov

 • do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške platovej triedy a prvého platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške platovej triedy a prvého platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kompletná ponuka je zverejnená na portáli Euraxess -  https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/113551

Prihláška na doktorandské štúdium

Obdobie pre podávanie prihlášok je od 12. 6. 2023 do 31. 7. 2023.

Je možné podať:

 • elektronickú prihlášku (tlačivo prihlášky a návod na jej vyplnenie sa nachádza na webovej stránke  Univerzity   Mateja   Bela   –   https://prihlaskavs.sk/sk/   (NÁVOD na  vyplnenie elektronickej prihlášky). Uchádzač  elektronickú  prihlášku POTVRDÍ, vytlačí a pošle na fakultu poštou spolu s požadovanými prílohami.
 • písomnú prihlášku. Uchádzač prihlášku vypíše, podpíše, priloží k nej požadované prílohy.

Pri doručení prihlášky poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke (najneskôr dátum posledného dňa na prihlásenie).

Vyplnenú prihlášku (elektronicky + vytlačená forma, alebo len v papierovej forme) so všetkými uvedenými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 31. 7. 2023 na adresu: Referát VVČ a DrŠ, Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, Slovenská republika

Povinné prílohy k prihláške

Uchádzač o dennú formu štúdia

 • štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),
 • notárom overená   kópia   diplomu   a   overená   kópia   vysvedčenia   o štátnej   skúške) z magisterského/inžinierskeho štúdia,
 • uchádzač, ktorý získal vzdelanie stupňa v zahraničí (okrem Českej republiky), musí predložiť kópiu rozhodnutia  o uznaní  dokladov  o vzdelaní  (zákon  č. 422/2015  Z. z. v znení neskorších predpisov. Uchádzač o štúdium, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, bude prijatý podmienečne a je povinný preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky (nostrifikáciu diplomu II. stupňa štúdia). Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.
 • výpis výsledkov štúdia za stupeň vysokoškolského štúdia vydaný študijným oddelením vysokej školy po obhajobe diplomovej práce, vrátane váženého študijného priemeru.
 • písomný projekt v rozsahu minimálne 5 strán na rozpracovanie vybratej témy dizertačnej práce v PDF, ktorý obsahuje zdôvodnenie výberu témy, teoretické východiská/súčasný stav problematiky, cieľ, metodológiu a predpokladané výstupy;
 • dve  písomné   odporúčania   na   doktorandské   štúdium   od   významných   vedeckých a pedagogických osobností (docent, profesor alebo osoba s vedeckou hodnosťou /PhD.), ktoré uchádzača osobne poznajú;
 • súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach ak boli vypracované (bakalárska a diplomová práca sa nezaraďuje do publikovaných prác),
 • doklad o uhradení poplatku za prijímacie

Téma dizertačnej práce:

Socio-ekonomická analýza volebných preferencií a hlasovania v kontexte regionálneho rozvoja

Cieľ a anotácia: Dizertačná práca je zameraná na skúmanie volebných preferencií obyvateľov Slovenska na základe vybraných socio-ekonomických a demografických ukazovateľov. Cieľom dizertačnej práce je skúmať vzťah medzi vybranými výsledkami volieb a stupňom  rozvoja územia na Slovensku. Viaceré aktuálne štúdie skúmajúce koncepty „geografie politickej nespokojnosti“ ako aj „sociálnej spravodlivosti“ poukazujú na silnú priestorovú súvislosť medzi volebnými preferenciami a hlasovaním na jednej strane a regionálnymi disparitami, či slabými pracovnými príležitosťami na druhej strane. Tieto štúdie tiež naznačujú, že socio-ekonomické rozdiely v rámci EÚ môžu byť pôvodom niektorých viacerých prekvapivých politických udalostí, napríklad Brexitu. V rámci dizertačnej práce budeme analyzovať volebné preferencie a vybrané hlasovania občanov SR naprieč mestami a regiónmi Slovenska na základe vybraných socio- ekonomických a demografických kritérií. Výstupom dizertačnej práce bude návrh odporúčaní a nástrojov pre tvorcov politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Riešenie dizertačnej práce je prepojené s riešením projektu Horizon Europe BRRIDGE.

Školiteľ:

doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.

doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.

Koordinátorka výskumu UMB, Vedúca VIC, Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048/446 6217
Zaradenie:
Docentka

 

Uchádzač osloví školiteľku a v spolupráci s ňou pripraví písomný projekt dizertačnej práce.

 

POPLATKY za prijímacie konanie:

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v 3. stupni vysokoškolského štúdia (§ 92 ods. 12 zákona):

PÍSOMNÁ (papierová) prihláška: 50 € ELEKTRONICKÁ prihláška:  40 €

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania uhraďte výhradne bezhotovostným prevodom (platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity).

Úhradu poplatku  za  materiálne  zabezpečenie  prijímacieho  konania  musí  uchádzač o štúdium  alebo   ním poverená   osoba   zrealizovať   bankovým   prevodom   najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške nebude akceptovaná.

Doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je povinnou prílohou prihlášky.

Poplatok za prijímacie konanie uhrádza uchádzač výlučne bezhotovostným prevodom:

 • Úhrada poplatku z krajín EÚ

Názov účtu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:

ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05

Bratislava 15

Číslo účtu / IBAN:

SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT / BIC

SPSRSKBA

VS (variabilný symbol):

1033

ŠS (špecifický symbol):

rodné číslo (uchádzači zo SR), dátum narodenia v tvare DDMMRR (zahraniční uchádzači)

Správa pre príjemcu:

meno a priezvisko uchádzača

 

 • Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín

Názov účtu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Číslo účtu / IBAN:

SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT / BIC

SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol):

1033

ŠS (špecifický symbol):

rodné číslo (uchádzači zo SR), dátum narodenia v tvare DDMMRR (zahraniční uchádzači)

Správa pre príjemcu:

meno a priezvisko uchádzača

Prijímacia skúška:

Termín prijímacej skúšky na doktorandské štúdium (miesto pre 1 excelentného PhD. študneta/študentku v dennej forme so štipendiom z Plánu obnovy a odolnosti Slovenska) v akadmeickom roku 2023/2024 je 23. - 25. augusta 2023.

Prijímacia skúška u ch ád zača o dennú formu štúdia je kombinovaná a obsahuje tieto súčasti:

 1. prezentácia písomného projektu dizertačnej práce uchádzačom v anglickom jazyku,
 2. posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť),
 3. priemerný prospech dosiahnutý počas stupňa vysokoškolského štúdia.

Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o dennú formu štúdia je 100.

 

Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky uchádzača o dennú formu štúdia:

 1. za písomný projekt a jeho prezentáciu: maximálne 80 bodov, z toho:
  • za teoretické východiská skúmania: maximálne 20 bodov,
  • za predpokladané ciele: maximálne 20 bodov,
  • za predpokladané metódy skúmania: maximálne 20 bodov,
  • za prezentáciu projektu: maximálne 20 bodov,
 2. za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas, po skončení 2. stupňa štúdia (napr. spracovanie práce študentskej vedeckej aktivity, zapojenie do riešenia výskumného projektu, publikovanie odborných príspevkov atď.): maximálne 10 bodov,
 3. za priemerný prospech dosiahnutý počas stupňa vysokoškolského štúdia (známky z predmetov a štátnej skúšky): maximálne 10 bodov.

Priemerný prospech

Počet bodov

Priemerný prospech

Počet bodov

1,00 – 1,10

10

1,51 – 1,60

5

1,11 – 1,20

9

1,61 – 1,70

4

1,21 – 1,30

8

1,71 – 1,80

3

1,31 – 1,40

7

1,81 – 1,90

2

1,41 – 1,50

6

1,91 – 2,00

1

Časti prijímacej skúšky uchádzača o dennú a o externú formu štúdia sa uskutočňujú pred skúšobnou komisiou osobne alebo dištančnou formou.

Zloženie skúšobnej komisie pre všetky študijné programy určí dekan fakulty na základe návrhov osôb zodpovedných za jednotlivé doktorandské študijné programu. Do komisie môže byť so súhlasom predsedu komisie prizvaný školiteľ, na tému ktorého sa uchádzač prihlásil.

Súčasne s prijatím uchádzača na doktorandské štúdium dekan v oznámení doktorandovi určí školiace miesto a aj miesto jeho pracovného výkonu.

Riadny zápis do 1. roku štúdia: 4. septembra 2023.

 

Kontaktná   osoba:

PhDr. Ingrid Balážová

PhDr. Ingrid Balážová

Referentka vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia

Telefón:
048/446 2141
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Miestnosť:
040