Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela (ďalej len AS EF UMB):

 1. ako súčasť volebného zhromaždenia podľa článku 21 Štatútu UMB volí kandidáta na dekana, navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora UMB na odvolanie dekana; ak fakulta nemá dekana, navrhuje rektorovi UMB osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana, najviac na šesť mesiacov, podrobnosti určí vnútorný predpis UMB, ktorým sú Zásady voľby a odvolania dekana fakulty, vyjadruje sa k návrhu dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,
 2. schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty,
 3. vyjadruje sa k návrhu zmluvy o výkone funkcie dekana po jeho predložení rektorom UMB,
 4. vyjadruje sa k priebežnému plneniu úloh dekana vyplývajúcich zo zmluvy o výkone funkcie dekana,
 5. schvaľuje návrh dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk fakulty,
 6. volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl Slovenskej republiky,
 7. schvaľuje a raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle fakulty najmenej na štyri roky,
 8. schvaľuje štipendijný poriadok fakulty na návrh dekana,
 9. prerokúva na návrh dekana priebežný stav hospodárenia fakulty s pridelenými prostriedkami v zmysle článku 34 bod 6b tohto Štatútu UMB, a to minimálne dvakrát za rok,
 10. prerokúva alebo schvaľuje vnútorné predpisy fakulty, o ktorých to určuje tento Štatút UMB,
 11. schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predkladá dekan; v prípade, že akademický senát fakulty neschváli rozpočet fakulty do 30 dní od schválenia rozpisu dotácie Správnou radou UMB na súčasti UMB, predloží Akademickému senátu UMB rozpočet fakulty rektor UMB ako súčasť rozpočtu UMB,
 12. schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo v ďalšej tvorivej činnosti fakulty (ďalej aj „dlhodobý zámer fakulty“) vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom UMB, predložený dekanom po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty,
 13. schvaľuje na návrh dekana návrh štatútu fakulty pred jeho predložením na schválenie do Akademického senátu UMB,
 14. plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi UMB alebo fakulty.

Akademický senát fakulty sa uznáša verejným hlasovaním s výnimkou hlasovania v otázkach podľa ods. 8 písm. a), b), c) a g) tohto článku Štatútu UMB, ktoré je vždy tajné. Akademický senát fakulty si môže vyhradiť hlasovať tajne aj v iných otázkach.