Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Informácie pre dotknutú osobu

v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ)

Účel spracúvania osobných údajov

Uchádzači o štúdium

Účelom spracovania osobných údajov je plnenie úloh VŠ súvisiacej s procesom komplexného zabezpečenia prijímacích skúšok (evidencia a spracovanie prihlášok na vysokú školu, úkony súvisiace s prípravou na skúšky a s organizáciou skúšok, vedenie agendy prijímacích konaní od   prijatia    prihlášok    až    po    vydanie    rozhodnutia o prijatí/neprijatí vrátane vydania rozhodnutia v odvolacom konaní, spracovanie a akceptácia výsledkov uchádzačov z národných porovnávacích skúšok v prijímacom konaní).

Právny základ spracúvania

Článok 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia EÚ

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá mu vyplýva zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 6 odsek 1 písmeno f)  Nariadenia EÚ

 • oprávnené záujmy prevádzkovateľa pri získavaní nevyhnutných osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva nad rámec rozsahu osobných údajov podľa osobitného predpisu

Článok 6 odsek 1 písmeno a) Nariadenia EÚ

 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním citlivých údajov o zdravotnom stave

Aký oprávnený záujem prevádzkovateľ sleduje, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania

Cieľom oprávnených záujmov prevádzkovateľa je:

 • zlepšiť a urýchliť komunikáciu s uchádzačom získavaním jeho súkromnej mailovej adresy a telefonického kontaktu;
 • umožniť uchádzačovi, aby si uplatnil niektoré špecifické kritériá pri porovnávaní a výbere uchádzačov o štúdium aj na základe ich výsledkov z národných porovnávacích skúšok vykonaných u spoločnosti scio.cz.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

 • oprávnené osoby prevádzkovateľa
 • uchádzači o štúdium v dennej aj externej forme štúdia na 1., 2. a 3. stupni VŠ štúdia
 • Centrum vedecko-technických informácií SR  (portál MŠVVaŠ so systémom pre potreby štátnej štatistiky)
 • sprostredkovateľ (scio.cz) pre EF, FPVaMV a FF

Prenos osobných údajov do tretích krajín a právny základ takéhoto prenosu (ak sa uskutočňuje)

Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie (lehoty na vymazanie osobných údajov)

Po uplynutí lehoty uloženia nasledujúcej po roku uzavretia spisu, ktorá je 5 rokov u neprijatých uchádzačoch.

(lehota uloženia spisovej agendy podľa Registratúrneho poriadok UMB účinného od 1.7.2016 schváleného MV SR dňa 9.6.2016).

Pri prijatých uchádzačoch sa získané osobné údaje spracúvajú po zápise na štúdium na ďalší účel (vzdelávanie študentov).

Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov:

 • zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 • povinnosťou dotknutej osoby a aké sú možné následky v prípade neposkytnutia takýchto údajov  neposkytnutia takýchto údajov

Poskytovanie údajov je zákonnou požiadavkou (zákon č. 131/2002 Z. z. o VŠ) a ich neposkytnutie môže spôsobiť čiastočné alebo úplné obmedzenie plnenia zákonných úloh VŠ pri zabezpečení prijímacích skúšok na VŠ a môže spôsobiť neúplnosť, prípadne až neplatnosť podanej prihlášky na štúdium.

Pri neposkytnutí OU v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, by prevádzkovateľ nemohol:

 • uchádzačovi o štúdium uznať niektoré špecifické zvýhodnenia/schopnosti a (napr. výsledky jazykových porovnávacích skúšok)
 • v prípade potreby urýchliť úradnú komunikáciu nahradením písomnej komunikácie mailovou/telefonickou

Pri OU, získavaných na základe súhlasu, nie je ich poskytnutie povinné. Je iba na rozhodnutí dotknutej osoby, či má záujem uplatňovať si niektoré zvýhodnenia alebo má záujem deklarovať niektoré pre ňu dôležité skutočnosti. Bez poskytnutia súhlasu by prevádzkovateľ nemohol akceptovať doložené skutočnosti pretože by nemal oprávnenie spracúvať citlivé osobné údaje o zdravotnom stave.

 

Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov:

Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica: zodpovedna.osoba.ef@umb.sk

 

Informácia o právach dotknutej osoby  

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na: 

 • prístup k osobným údajom (článok 15) (prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb),
 • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
 • vymazanie osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
  • zverejnené OU,
  • nepotrebné OU,
  • nezákonne spracúvané OU,
  • OU spracúvané na účely priameho marketingu,
  • OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných: 
   • pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   • spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
  • počas opravy nesprávnych údajov,
  • počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
  • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
  • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
  • pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
  • pri spracúvaní  pre potreby verejného záujmu,
  • výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,
  • pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie. 

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.