Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Postup vybavovania dokumentácie ERA+ pred odchodom

ZOZNAM DOKUMENTOV A POVINNOSTÍ ŠTUDENTA PRED ODCHODOM NA MOBILITU - English follows, see below:

a)  online Learning Agreement (OLA) čo je elektronická forma pôvodného Learning Agreement.

Súčasťou Learning Agreementu či už v pôvodnej polo-papierovej forme  alebo v elektronickej forme  (OLA) je výber predmetov z ponuky zahraničnej partnerskej školy, ktoré budete absolvovať na mobilite a návrh predmetov z Vášho študijného plánu na našej fakulte, ktoré by mohli byť uznané za absolvované predmety na partnerskej škole.   

POZOR! Od ZS 2022/2023 je OLA online povinný pre každého študenta!

POVINNOSŤ: Výber predmetov a možnosti ich uznania za predmety z Vášho študijného plánu po návrate z mobility je potrebné vopred (pred vyplnením OLA) odkonzultovať s prodekankou pre štúdium a to tak, že vyplníte dokument Žiadosť o schválenie študijného plánu mobility (v prílohe na konci strany) , ktorý zašlete mailom na maria.kanderova@umb.sk  a požiadate o termín konzultácie.

Po konzultácii Vám pani prodekanka podpíše Žiadosť o schválenie študijného plánu mobility, ktorú posiela v kópii  na referát medzinárodnej spolupráce pre jana.hubacekova@umb.sk

POSTUP pre vyplnenie online verzie OLA:

  1. OLA vytvoríte v systéme podľa návodu v prílohách – venujte pozornosť správnosti údajov pri jeho vypĺňaní!!!
  2. V sekcii 6 vypĺňate predmety na prijímajúcej inštitúcii (receiving institution) a vysielajúcej inštitúcii (sending institution) tak ako sú uvedené v Žiadosti o schválenie študijného plánu z mobility, ktorú máte podpísanú prodekankou pre štúdium.
  3. Vytvorený elektronický Learning Agreement (OLA)príde od vás v systéme do mailu p. Prašovskej a len  pani Prašovská má právo ho skontrolovať a podpísať ak je OLA v poriadku. Po jej podpise je systémom automaticky odoslaný na schválenie na partnerskú univerzitu. Po každej zmene chodí notifikácia mailom tomu, kto robí nasledujúci krok. LA z online priestoru sa momentálne NEDÁ vymazať.

Od ZS 2022/2023 je OLA online povinný pre každého študenta!

POSTUP pri vylnení klasického LA: (akceptujeme, len ak nám vaša partnerská univerzita oficiálne oznámi, že nedokáže spracovať OLA v systéme)

  1. Vyplníte  tabuľku A (receiving institution) a B  (sending institution) podľa predmetov v  Žiadosti o schválenie študijného plánu z mobility, ktorá je schválená prodekankou pre štúdium.
  2. Vyplnený LA dokument pošlete na podpis prodekanke pre štúdium.
  3. Prodekanku podpísaný LA pošlete na partnerskú školu v zahraničí a požiadate o doplnenie ich údajov a potvrdenie podpisom.
  4. LA popísaný Vami, prodekankou a partnerskou školou postúpte na referát medzinárodných vzťahov mailom na jana.hubacekova@umb.sk, alebo prinesiete osobne.

Ďalšie kroky, ktoré vás čakajú pre úspešný odchod a uhradenie grantu sú zverejnené už na tránkach UMB, nakoľko sú platné pre všetkých našich študentov, nájdete ich tu: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/som-student-umb/chcem-ist-studovat.html

 

Podmienky podpísané vo FZ majú vštky strany za povinnosť doržiavať a súzverejnené na stránke UMB: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/informacie/erasmus/ka1-europske-mobility/postup-pri-nedodrziavani-podmienok-financnej-zmluvy.htm

 


A LIST OF DOCUMENTS AND OBLIGATIONS BEFORE THE STUDENT GOES ON MOBILITY

a) Online Learning Agreement (OLA) which is an electronic form of the original Learning Agreement.


The Learning Agreement, whether in its original form or in electronic form (OLA), includes a selection of courses from the offer of the foreign partner school that you will take on mobility and a proposal of courses from your study plan at our faculty, that could be recognised as courses taken at the partner school.    


What is MUST DO for all of you:

The selection of courses and the possibility of their recognition  after your return from mobility must be consulted in advance (before completing the OLA in the system) with the Vice-Dean for Studies by completing the Application for Approval of Mobility Study Plan document (attached at the bottom of the page) , which you will send by email to maria.kanderova@umb.sk and request a consultation date. After the consultation, the Vice-Dean will sign the Application for Approval of a Mobility Study Plan and send a copy to the International Cooperation Office at jana.hubacekova@umb.sk.


PROCEDURE for completing the online version of the OLA:

1.You will create the OLA in the system according to the instructions in the attachment - pay attention to the correctness of the data when filling it in!!!

2.In section 6 you fill in the subjects at the receiving institution and the sending institution as they are listed in the Application for Approval of the Mobility Study Plan signed by the Vice Dean for Studies.
3.The created Electronic Learning Agreement (OLA) will arrive from you in the system into the email of Ms. Prašovská and only Ms. Prašovská has the right to check and sign it if the OLA is in correct. Once signed by her, it is automatically sent by the system to Partner University for approval and signature. After each change, an email notification goes out to whoever is doing the next step.

The OLA cannot be deleted from the online space at this time.

OLA is  compulsory for every student starting from winter term AY 2022/2023!


PROCEDURE how to fill in original LA document: (we  only accept LA  if your partner university officially notifies us that they are unable to operate OLA in the system)

1.You will fill in table A (receiving institution) and B (sending institution) according to the subjects in the Application for Approval of a Mobility Study Plan, which is approved by the Vice Dean of Studies.
2.You will send the completed LA document to the Vice Dean for Studies for signature.

3.You will send the LA signed by the Vice Dean to the partner school abroad and ask them to complete their details and confirm it with their signature.
4.Forward the LA described by you, the Associate Dean and the partner school to the International Relations Office by email to jana.hubacekova@umb.sk, or bring it in person.

The next steps how to copmplete the ERASMUS+ administrative part  for all UMB students are at: (it is in slovak language only)

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/som-student-umb/chcem-ist-studovat.html

 

2. financial contribution agreement - Financial Agreement


- fill in the contract you will receive by email  from your coordinator
- and complete all yellow highlited parts, do it  on PC only, do not write anything by hand, do not fill in the contract number
- aftre filling in yellow parts send your draft Contract by e mail in WORD format to jana.prasovska@umb.sk for check and completition
- only contract completed and confirmed as correct by your coordinator Jana Prašovská is to be  printed and  signed

- the contract is to be signed by you in original, with a blue pen, no electronic or scanned signature is accepted
- don't fill in the amount of scholarship, we will do it for you according to the currently valid calculator

3. Individual study plan - must be approved in case your mobility interferes with the period of your study obligations, apply to the study department of your study officer

4. commercial medical insurance abroad - arrange this with a commercial insurance company of your choice as per the instructions in your financial aid agreement.

the copy of this insurance is to be enclosed to the Financial Contract

You may use the following offer:

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/mobility/erasmus/ka1-europske-mobility/poistenie-pre-studentov-stazistov-zamestnancov-a-ucitelov-v-ramci-erasmus.html

5. a valid EU citizen's card to the doctor, a copy is to be anclosed to financial Contract (EU citizens only), it must be valid!

6. language online testing - we will send you an invitation to fill in mandatory ERA+ language test, you will receive it after you bring us signed Financial Contract

All parties are obliged to comply with the terms and conditions signed in the FR:

It is published on the UMB website: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/informacie/erasmus/ka1-europske-mobility/postup-pri-nedodrziavani-podmienok-financnej-zmluvy.htm