Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Postup a požiadavky pre uchádzačov o habilitačné konanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

Postup uchádzača pred samotným podaním žiadostí

1. POSÚDENIE MATERIÁLOV UCHÁDZAČA

Každý uchádzač o habilitačné konanie podá žiadosť o posúdenie materiálov na habilitačné konanie prodekanovi pre vedeckovýskumnú činnosť minimálne 30 dní pred zasadnutím VR EF UMB. Súčasťou žiadosti sú prílohy (podrobnejšia charakteristika príloh sa nachádza v bode 3. Podanie žiadosti):

 • Habilitačná práca ... ešte nezviazaná verzia
 • Profesijný životopis
 • Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
 • Prehľad pedagogickej činnosti ... potvrdený vedúcim katedry/dekanom
 • Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých, ... potvrdený univerzitnou knižnicou
 • Prehľad preukázateľných citácií ... potvrdený univerzitnou knižnicou
 • Prehľad realizovaných výskumných úloh a projektov

+ Výstup od Ing. D. Voskárovej

+ Relevantný doklad o účasti na projekte (ktorý nie je vo výstupe Ing. D. Voskárovej a je súčasťou prílohy i)

 • Zoznam výstupov pre prax, patentov, autorských osvedčení, vynálezov a technických diel
 • Zoznam ďalších preukázateľných  ohlasov  na  vedeckú,  odbornú  a umeleckú  činnosť,  ktoré nemožno uviesť v prílohách g/, h/, i/, j/
 • Kvantitatívny prehľad plnenia kritérií na habilitácie docentov schválené VR UMB
 • Návrh troch tém habilitačnej prednášky
 • Písomná informácia o výstupoch kategórie A

 

2. POVINNOSTI EXTERNÝCH UCHÁDZAČOV PRED PODANÍM ŽIADOSTI o posúdenie materiálov

 Externý  uchádzač  z inej  vysokej  školy  v SR  alebo  zo  zahraničia  predkladá  okrem  vyššie uvedených príloh aj:

 • 1 originál monografie, ktorú publikoval,
 • zoznam vedených bakalárskych a diplomových prác minimálne za posledné 3 roky (meno študenta, téma práce, odbor štúdia).
 • Osvedčená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (získaní akademického titulu , resp. CSc. alebo akademicko-vedeckého titulu Dr. podľa predchádzajúcich predpisov); v prípade uchádzačov zo zahraničia s výnimkou Českej republiky aj osvedčený oficiálny preklad diplomu; - v prípade dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou VŠ aj overený
 • preklad tohto dokladu a rozhodnutie o uznaní dokladu pre akademické účely vydané podľa 33 a § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • externý uchádzač musí zaevidovať ohlasy v databáze publikačnej činnosti a ohlasov príslušnej univerzitnej knižnice, uchádzač zo  zahraničia  v univerzitnej  knižnici  UMB  (písm.  g/,  h/, čl. 1 smernice UMB 1/2022) a postupovať v zmysle pokynov k bibliografickej registrácii publikačnej činnosti a ohlasov (príloha 2 smernice 1/2022);

Osoba zodpovedná za príslušný odbor habilitačného konania oznámi prodekanke pre vedeckovýskumnú činnosť že uchádzač spĺňa všetky požadované kritériá a súhlasí, aby si uchádzač podal žiadosť na posúdenie materiálov.

Uchádzač doručí materiály vytlačené, podpísané zodpovednými osobami za obsah danej prílohy (dekan, vedúci katedry, referentka miezd a ľudských zdrojov, riaditeľka univerzitnej knižnice, uchádzač a pod.). Vo worde/PDF materiál doručí na referát pre vedeckovýskumnú činnosť a DrŠ.

Po doručení týchto materiálov prodekan/ka pre vedeckovýskumnú činnosť:

 • postúpi materiály uchádzača na posúdenie garantovi a spolugarantom študijného odboru, v ktorom sa uchádza o habilitačné konanie;
 • na základe ich kladného stanoviska postúpi materiály na zasadnutie Komisie vedy EF UMB;
 • Komisia vedy rozhodne, či uchádzač spĺňa, nespĺňa kritériá. Posudzuje dokumentáciu a návrh na zloženie komisie a oponentov a 3 tém habilitačnej prednášky, ktorý predkladá garant odboru HIK;
 • uchádzač bude vyrozumený o výsledku Komisie

Žiadosti o začatie habilitačného konania predchádzajú nasledujúce kroky:

Po vyrozumení o výsledku Komisie vedy:

 • uchádzač zašle na referát VVČ anotáciu habilitačnej práce, ktorú bude obhajovať a názov habilitačnej práce v jazyku slovenskom a Referát VVČ zabezpečí ich vloženie do AiS2;
 • garant odboru HIK odsúhlasí názov HP a samotnú HP, o čom informuje referát VVČ prostredníctvom Referát VVČ zabezpečí schválenie zadania HP v AiS2, o čom uchádzača informuje mailom. (Bez schválenia zadania HP uchádzač nemôže nahrať prácu do AiS2.);
 • referentka VVČ požiada uchádzača o vloženie HP do centrálneho registra záverečných prác (CRZP).

Uchádzač sa do AiS2 prihlasuje ako študent (nie vyučujúci).

Licenčná zmluva: uchádzač jednu licenčnú zmluvu na sprístupnenie habilitačnej práce prostredníctvom CRZP uzatvára so Slovenskou republikou zastúpenou vysokou školou a druhú licenčnú zmluvu na sprístupnenie habilitačnej práce pre účely Univerzitnej knižnice UMB uzatvára autor  s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Licenčné zmluvy sa podpisujú elektronicky prostredníctvom Akademického informačného systému AiS2 (ďalej „AiS2“).

3.PODANIE ŽIADOS TI O HABILITAČNÉ KONANIE

Uchádzač o habilitačné  konanie  na  základe  odporučenia  Komisie  vedy  predkladá  žiadosť o habilitačné konanie spolu s požadovanými  prílohami  v zmysle  článku 1, bod (3) smernice  UMB č. 1/2022 predsedovi vedeckej rady (dekanovi) fakulty. V žiadosti uchádzač uvedie odbor, v ktorom sa o získanie titulu docent uchádza. Žiadosť sa podáva cez podateľňu fakulty, ktorá na nej vyznačí dátum podania. Žiadosť sa posiela v tlačenej aj elektronickej forme (čl. 1, ods. 2 smernice 1/2022).

Dokumentácia podľa bodov b) až o) s výnimkou originálnych dokladov a názvov sa predkladá v listinnej a elektronickej podobe musí byť v slovenskom alebo českom jazyku. Uchádzač predkladá dokumentáciu na referát pre vedeckovýskumnú činnosť Ekonomickej fakulty v jednom nezviazanom originále, jednej nezviazanej kópii a dvoch zviazaných kópiách, ako aj v elektronickej verzii vo formáte Word a PDF. Dokumenty príloh a), b), e) i) až o) sú podpísané uchádzačom, s uvedením dátumu podpisu. Prílohu p) v dvoch nezviazaných kópiách.

Uchádzač o habilitačné  konanie,  ktorý  je  zamestnancom  fakulty  sa  okrem  smernice  UMB č. 1/2022 riadi aj smernicou EF S-01-17 o podmienkach poskytovania pracovného voľna a iných náhrad zamestnancom   fakulty   z dôvodu   zvyšovania   a prehlbovania   kvalifikácie.   V prípade,   že   súhlasí s podmienkami uvedenými  v tejto  smernici  uzatvorí  s fakultou  dohodu  ešte  pred  podaním  žiadosti o habilitačné konanie prostredníctvom oddelenia ľudských zdrojov. Jeden exemplár dohody je jednou z príloh k žiadosti o začatie habilitačného konania.

Externý uchádzač z inej vysokej školy predkladá okrem príloh a/ až o/ aj oficiálnu žiadosť svojho nadriadeného (dekana, rektora) o možnosti realizácie habilitačného konania na Ekonomickej fakulte UMB adresovanú dekanovi EF UMB.

Súčasťou predloženej žiadosti uchádzača o habilitačné konanie sú: 

 • habilitačná práca v tlačenej podobe (4x) a v elektronickej podobe vo formáte PDF (náležitosti práce v zmysle smernice EF S-02-21),
 • profesijný životopis (Príloha b) dostupná na internete: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2090)
 • osvedčené kópie dokladov o:
  • vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa (získaní akademického titulu);
  • vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (získaní akademického titulu , resp. CSc. alebo akademicko-vedeckého titulu Dr. podľa predchádzajúcich predpisov); v prípade uchádzačov zo zahraničia s výnimkou Českej republiky aj osvedčený oficiálny preklad diplomu;
  • v prípade dokladu  o  vzdelaní  vydaného  zahraničnou  VŠ  aj  overený  preklad  tohto  dokladu a rozhodnutie o uznaní  dokladu  pre  akademické  účely  vydané  podľa    33  a  §  39  zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  • získaní vedeckej hodnosti (ak ide o takýto prípad);
  • získaní akademického titulu v rigoróznom konaní (ak ide o takýto prípad).
 • Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe z organizačného útvaru fakulty – (referát miezd a ľudských zdrojov fakulty), na ktorej uchádzač pôsobí. 
 • Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika uchádzača s prílohami podľa vzoru tlačiva VUPCH Príloha e) dostupná na internete: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2090
 • Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti podpísaný  vedúcim katedry  (alebo  dekanom  fakulty  uchádzača  v prípade,  že  uchádzač  nie  je zamestnancom UMB) v štruktúre:
  • prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov podľa študijných programov (názov profilového predmetu, študijný program, stupeň, študijný odbor);
  • prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole (názov študijného programu, stupeň, študijný odbor);
  • prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov (názov predmetu, študijný program, stupeň, študijný odbor);
  • prehľad vedených  záverečných  prác  (počet  aktuálne  vedených  bakalárskych,  diplomových a dizertačných prác, počet obhájených bakalárskych, diplomových a dizertačných prác);
  • zoznam vedených doktorandov s uvedením mena, priezviska, študijného programu, študijného odboru a témy dizertačnej práce, ako aj zoznam doktorandov, ktorí ukončili štúdium, s uvedením mena, priezviska, študijného programu, študijného odboru, témy dizertačnej práce a dátumu skončenia štúdia;
  • členstvo v odborových komisiách doktorandského štúdia (odbor, fakulta);
  • členstvo v komisiách pre obhajoby dizertačných prác (odbor, počet, fakulta).
 • Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých, odborných a umeleckých prác, učebníc a učebných textov (vrátane ORCID identifikátora). V prípade spoluautorstva musí byť uchádzačov podiel jasne percentuálne vyznačený. Tento zoznam sa vyhotoví výpisom z databázy publikačnej činnosti a ohlasov Univerzitnej knižnice UMB a overí ho jej zodpovedný pracovník s uvedením dátumu zostavenia výpisu. Zoznam sa vyhotovuje najneskôr k dátumu vypracovania žiadosti, resp. s neskorším dátumom v prípade prerušenia habilitačného konania. Uchádzač z inej vysokej školy v SR predloží zoznam publikačnej činnosti, ktorý je výpisom z databázy publikačnej činnosti príslušnej vysokej školy, resp. z centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), overený akademickou knižnicou príslušnej vysokej školy. Uchádzač z externého prostredia (vrátane uchádzačov zo zahraničia) je povinný pred podaním žiadosti zaevidovať svoju činnosť v databáze publikačnej činnosti a ohlasov UMB v zmysle metodického pokynu UK UMB č. 3/2012.
 • Prehľad preukázateľných citácií (SCI a mimo SCI) a ohlasov na vedecké, odborné a umelecké práce Tento prehľad sa vyhotoví výpisom z databázy publikačnej činnosti a ohlasov Univerzitnej knižnice UMB a overí  ho  jej  zodpovedný  pracovník  s uvedením  dátumu  zostavenia  výpisu.  Prehľad  sa vyhotovuje  najneskôr  k dátumu  vypracovania  žiadosti,    s neskorším  dátumom  v prípade prerušenia habilitačného konania. Uchádzač z inej vysokej školy v SR predloží prehľad ohlasov, ktorý  je  výpisom  z  databázy  publikačnej  činnosti  a  ohlasov  príslušnej  vysokej  školy,  resp.  z centrálneho  registra  evidencie  publikačnej  činnosti  (CREPČ),  overený  akademickou  knižnicou príslušnej  vysokej  školy. Uchádzač z externého prostredia (vrátane uchádzačov zo zahraničia  je povinný pred podaním žiadosti zaevidovať svoju činnosť v databáze publikačnej činnosti a ohlasov UMB v zmysle metodického pokynu UK UMB č. 3/2012.
 • Prehľad realizovaných výskumných  úloh  a  projektov  s uvedením doby riešenia  a funkcie, ktorú uchádzač v projekte zastával (zodpovedný riešiteľ alebo spoluriešiteľ) v štruktúre:
  • projekty medzinárodných grantových agentúr (napr. RP, COST, ERC, JRC, EUROCORE, ESF, NSF a iné), iné zahraničné výskumné projekty;
  • projekty domácich grantových agentúr (napr. APVV, VEGA, KEGA);
  • iné projekty, ktorých súčasťou je výskum alebo aplikácia výskumu do praxe
 • Zoznam výstupov pre prax, patentov, autorských osvedčení, vynálezov a technických diel
 • Zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť, ktoré nemožno uviesť v prílohách g/, h/, i/, j/ (V tomto  zozname  uchádzač  uvedie   osobitne   prehľad   významných   prednášok, prednáškových, výskumných a umeleckých pobytov doma a v zahraničí, členstvo vo vedeckých organizáciách a redakčných radách časopisov a pod.)
 • Kvantitatívny prehľad plnenia kritérií na habilitácie docentov schválené VR UMB Príloha l) dostupná na internete https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2090
 • Návrh troch tém habilitačnej prednášky s uvedením krátkych anotácií;
 • Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov pre potreby spojené s habilitačným konaním (zákon č. 18/2018 z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Tlačivo poskytne na požiadanie referát VVČ EF UMB)
 • Iné špecifiká schválené Vedeckou radou Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
  • Kvalitatívne   zhodnotenie   pedagogickej   a   odbornej   činnosti,   vedeckovýskumnej   činnosti a dosiahnuté výsledky uchádzača (písomne vypracuje a potvrdí svojim podpisom priamy nadriadený uchádzača)
  • Písomná informácia o výstupoch kategórie A (s uvedením detailov ako H-index, SJR, SJR kvartil apod.).
  • Protokol originality (vytlačiť zo systému AiS2, tlačiť len po časť „Detaily“)
 • Dokumentácia podľa písm.  b)  až  o)  s výnimkou  originálnych  dokladov  a  názvov  sa  predkladá v listinnej a elektronickej podobe v slovenskom alebo českom jazyku v súlade s vnútornými predpismi Súčasťou predloženej dokumentácie sú prílohy potvrdzujúce deklarované údaje v písm. f) a k) – napr. účasti na konferenciách, členstvá a podobne. Uchádzač  predkladá dokumentáciu na referát pre vedu a výskum príslušnej fakulty v jednom nezviazanom originále, jednej nezviazanej kópii a dvoch zviazaných kópiách, ako aj v elektronickej verzii vo formáte Word a PDF.
 • Jeden exemplár najvýznamnejších publikovaných prác, osobitne knižných publikácií (monografie, učebnice a), ktoré budú k dispozícii habilitačnej komisii a VR fakulty do ukončenia habilitačného konania.

4. ZAČIATOK, PRIEBEH A UKONČENIE HABILITAČNÉHO KONANIA

Habilitačné konanie sa ďalej riadi podľa článkov 2 až 5 Smernice UMB 1/2022.

Uchádzač predloží na referát VVČ EF UMB minimálne 1 mesiac pred realizáciou habilitačnej prednášky tézy habilitačnej prednášky v elektronickej podobe a v jednom podpísanom origináli predsedovi VR fakulty. Uchádzač  zo zahraničia  (s  výnimkou  uchádzača  z Českej  republiky)  predkladá  tézy  aj v slovenskom jazyku.

5.POPLATKY ZA HABILITAČNÉ KONANIE

Po zasadnutí vedeckej rady fakulty, ktorá schváli habilitačnú komisiu, oponentov habilitačnej práce a tému habilitačnej prednášky, vyzve fakulta uchádzača, ktorý nie je s UMB v pracovnom pomere k zaplateniu  poplatku  za  habilitačné  konanie.  Výšku  poplatku  stanovuje  smernica  UMB o výške poplatkov spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov v príslušnom akademickom roku.

Na akademický rok 2023/2024 je výška poplatkov stanovená Smernicou UMB č. 7/2022 nasledovne:

 1. habilitačné konanie v slovenskom a českom jazyku € 2 110,-
 2. habilitačné konanie v cudzom jazyku € 3 750,- Poplatok za habilitačné konanie uhrádza uchádzač výlučne bezhotovostným prevodom

 1. Úhrada poplatku z krajín EÚ

Názov účtu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:

ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu / IBAN:

SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT / BIC:

SPSRSKBA

VS (variabilný symbol): ŠS ( špecifický symbol):

1223

uchádzač - rodné číslo

Poznámka:

meno a priezvisko uchádzača

 

 2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretí ch krajín

Názov účtu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Číslo účtu / IBAN:

SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT / BIC:

SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol): ŠS ( špecifický symbol):

1223

uchádzač - rodné číslo

Poznámka:

meno a priezvisko uchádzača

Postup pre uchádzačov o habilitačné konanie vychádza z:

 1. Vyhlášky MŠVVaŠ  SR  č.  246/2019    z.  o postupe  získavania  vedecko-pedagogických  titulov docent a profesor.
 2. Smernice UMB č. 1/2022 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UMB v Banskej Bystrici
 3. Smernice EF  UMB  S  –  02  –  21  Úprava  písomných  vysokoškolských  prác,  záverečných  prác a habilitačných prác.

 Posledná aktualizácia: 13. 4. 2022