Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Za odborné vedenie doktoranda zodpovedá školiteľ. Funkciu školiteľa môžu vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty v zmysle pravidiel platných na EF UMB.

Postavenie školiteľa vo vzťahu k doktorandovi

Školiteľ:

a) navrhuje témy dizertačných prác, ktoré fakulta vypisuje pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium;

b) odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia;

c) zostavuje individuálny študijný plán v spolupráci s doktorandom a následne ho predkladá na schválenie odborovej (spoločnej odborovej) komisii;

d) zodpovedá za kvalitu plnenia študijného plánu doktoranda;

e) určuje zameranie projektu dizertačnej práce;

f) vyjadruje sa k žiadostiam doktoranda o zmenu témy dizertačnej práce, o prerušenie štúdia, o zmenu študijného programu v rámci toho istého alebo súvisiaceho študijného odboru;

g) predkladá odborovej (spoločnej odborovej) komisii výročné hodnotenie doktoranda, ktorá zhodnotí, či študent plnil povinnosti určené jeho individuálnym študijným plánom a následne odporučí, prípadne neodporučí pokračovať v štúdiu.

h) na základe výročného hodnotenia odborovou (spoločnou odborovou) komisiou predkladá dekanovi odporúčanie na pokračovanie alebo nepokračovanie doktoranda v doktorandskom štúdiu; 

i) zapisuje doktorandovi určený počet kreditov za predmety vedeckej časti študijného programu v akademickom informačnom systéme (AiS2);

j) po vzájomnej konzultácii s doktorandom predkladá dekanovi písomne návrh na realizáciu študijného pobytu doktoranda v iných domácich alebo zahraničných ustanovizniach vedy, vzdelávania, výskumu, techniky alebo umenia v rámci individuálneho študijného plánu doktoranda;

k) vypracúva posudok na písomnú prácu na dizertačnú skúšku, stanovisko k dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku zvereného doktoranda;

l) predkladá návrhy na oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške a návrh na oponentov dizertačnej práce predsedovi odborovej (spoločnej odborovej) komisie;

m) navrhuje dekanovi, aby poveril špecialistu (konzultanta) vedením konkrétnych častí vedeckého programu štúdia doktoranda;

n) zabezpečuje doktorandovi podľa potreby konzultácie u iných odborníkov;

o) usmerňuje doktoranda v publikačnej činnosti, v účasti na konferenciách a pri zapojení do projektových úloh, vyjadruje sa k jeho účasti na mobilitách;

p) štandardne sa zúčastňuje štátnej (dizertačnej) skúšky doktoranda a na obhajobe jeho dizertačnej práce. 

 

Školitelia doktorandov v študijných programoch študijného odboru EKONÓMIA A MANAŽMENT na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

ŠP Cestovný ruch

 1. doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.
 2. assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa
 3. doc. Mgr. Ivan Chorvát, M.A., CSc.
 4. doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
 5. prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
 6. doc. Ing. Radka Marčeková, PhD.
 7. prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
 8. doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.

ŠP Ekonomika a manažment podniku

 1. doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
 2. prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
 3. doc. Ing. Denisa Malá, PhD.
 4. doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
 5. doc. Ing. Martina Minárová, PhD.
 6. prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
 7. prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
 8. doc. Ing. Marek Potkány, PhD./Zvolen
 9. prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD./ Zvolen
 10. doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.
 11. doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
 12. doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.
 13. prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

ŠP Financie

 1. doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.
 2. doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
 3. doc. Ing. Ján Huňady, PhD.
 4. prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
 5. prof. Ing. Hussam Musa, PhD. 
 6. prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
 7. prof. Ing.  Juraj Nemec, CSc.
 8. prof. Ing. Peter Pisár, PhD.
 9. doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
 10. prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

ŠP Verejná ekonomika a politika

 1. doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
 2. doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D./ČR 
 3. doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D./ČR
 4. doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.
 5. doc. Ing. Martin Hronec, PhD.
 6. doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.
 7. doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.
 8. prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
 9. prof. Ing. Peter Pisár, PhD.
 10. doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
 11. prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D./ČR
 12. doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
 13. doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
 14. prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.
 15. doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.