Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Katedra cestovného ruchu je akuálne zapojená do viacerých medzinárodných projektov.

 

SMARTOUR - SMART Tourism Skills Initiative - 2021-1-SK01-KA220-ADU-000033555

Hlavným cieľom projektu je tvorba komplexných vzdelávacích materiálov pre pedagógov dospelých, ktoré im umožnia propagovať a organizovať rozvoj inteligentného cestovného ruchu medzi samosprávami, organizáciami cestovného ruchu a podnikateľskými subjektmi, ktoré sú aktívne v rozvoji cestovného ruchu.

webstránka projektu: smartourism.solutions

 

SMARTBUS - Smart Business Skills of Tourism University Students Applicable on International Labour Market - 2021-1-SK01-KA220-HED-000023160

Vývoj v oblasti technológií, zmena klímy a rastúca neistota spôsobená nedávnou krízou COVID-19 vyvíjajú tlak na požadované zručnosti a schopnosti končiacich  vysokoškolákov. Inteligentné podnikateľské zručnosti spájajúce mäkké a tvrdé skúsenosti sa stávajú nevyhnutné. Cieľom projektu je preto zvýšiť podnikateľské zručnosti študentov cestovného ruchu krajín V4 na medzinárodnom trhu práce. Projekt sa zameriava na (1) identifikáciu kvalifikačných požiadaviek študentov vysokých škôl cestovného ruchu v dnešnej vysoko komplexnej a dynamickej dobe, (2) úpravu sylabov vybraných predmetov vyučovaných na partnerských univerzitách, (3) vytvorenie online webovej aplikácie pre študentov na získanie digitálnych zručností a (4) testovanie nového sylabu a analýzu spätnej väzby od študentov. Pridanou hodnotou projektu je spolupráca so súkromným sektorom.

webstránka projektu: www.smartbuss.eu

 

VR EU Hoteliers - Application of Virtual Reality to the European Hospitality and Tourism Educational Programmes - 2023-1-CZ01-KA220-HED-000157759

Cieľom projektu je inovovať vzdelávacie metódy a nástroje vysokoškolského vzdelávania v hotelierstve a cestovnom ruchu s využitím technológií virtuálnej reality. Aplikovanie technológií virtuálnej reality do vzdelávacieho procesu na vysokých školách so sebou prináša nové pedagogické možnosti a priestor pre uplatnenie účinnejších vzdelávacích metód, výrazne zvyšuje úroveň medziuniverzitnej spolupráce a interkultúrnej komunikácie pri tvorbe kompatibilných študijných programov a v neposlednom rade stimuluje študentov k lepším študijným výkonom. Realizáciou projektu tak dôjde k zvýšeniu digitálnej pripravenosti študentov aj pedagógov reagovať na nové spoločenské, technologické aj ekonomické výzvy európskej spoločnosti.

webstránka projektu: www.vrhoteliers.com

 

Re – Cultural Heritage - Reviving of Cultural Heritage: Social and Economic

Empowerment of Rural Areas - 2021-1-ES01-KA220-ADU-000026494

Pandemická situácia, ktorá zalarmovala celú svetovú populáciu v prvých mesiacoch roku 2020, mala vážne dôsledky na celý európsky systém cestovného ruchu. Hlavné ciele projektu preto sú: 1) Zlepšiť schopnosti zamestnateľnosti (nielen) v cestovnom ruchu s cieľom vytvoriť možnosti zapojenia mládeže do medzisektorovej spolupráce; 2) Zvýšiť kompetencie dospelých týkajúce sa profilov pracovných pozícií najmä v sociálnom, umeleckom sektore a sektore cestovného ruchu; 3) Podporiť implementáciu nových prístupov k zvýšeniu konkurencieschopnosti s cieľom vyplniť nedostatok pracovných príležitostí vo vidieckych oblastiach; 4) Sieťovať aktivity v oblasti vzdelávania, podnikania, vodcovstva a rovnakých príležitostí; 5) Zlepšiť postupy na uspokojenie potrieb zraniteľných skupín s menším počtom príležitostí a uľahčiť im prístup na trh práce; 6) Zvýšiť pracovné príležitosti ich prispôsobením dopytu po Covid-19 ako aj 7) Posilniť význam kultúrneho dedičstva a historických hodnôt, najmä vo vidieckych oblastiach, kde dosiaľ neboli vnímané ako potenciálny zdroj prosperity územia.

webstránka projektu: www.re-culturalheritage.eu

 

SLIDE - Service-Learning as a Pedagogy to Promote Inclusion, Diversity, and Digital Empowerment - 2021-1-BE02-KA220-HED-000032235

Cieľom projektu SLIDE je prepojiť service learningovú stratégiu s rozvojom digitálnych kompetencií s cieľom podporiť sociálnu inklúziu a rozmanitosť. SLIDE spojí študentov a študentky a učiteľov a učiteľky zo širokého spektra európskych univerzít, aby čerpali z existujúcich postupov, zdieľali poznatky a rozvíjali najlepšie postupy práce v komunite a s komunitou, pričom sa všetci stanú zdrojmi výučby, riešiteľmi problémov a partnermi. Celkovým cieľom service learningu je vštepiť študentom a študentkám zmysel pre občiansku angažovanosť a zodpovednosť a motivovať ich k pozitívnej sociálnej zmene, zatiaľ čo účelom rozvoja digitálnych kompetencií je prispôsobiť jednotlivca digitálnej technológii, umiestniť ho do centra vzdelávania a čerpať z jeho osobných skúseností s cieľom jeho angažovania.

webstránka projektu: https://slide.reu.pub.ro

 

Data Collection Guidelines for Tourism and Sustainability Monitoring in Cultural Destinations – IVF 22320140

Téma udržateľnosti bola v praxi ocenená, priniesla však nové otázky. Cieľom projektu je pomôcť kultúrnym destináciám so zberom údajov potrebných na monitorovanie cestovného ruchu a udržateľnosti.  Projekt spája zainteresované strany z piatich krajín s cieľom vytvoriť užitočné a všeobecne uplatniteľné usmernenia pre zber údajov.

 

Application of Principles of Inclusion in the V4 Countries - IVF 22220127

Princípy inklúzie v cestovnom ruchu sú založené na spoločenskej zodpovednosti, nediskriminačnom prístupe a zapojení každého, kto má záujem zúčastniť sa cestovného ruchu. Uplatňovanie princípov predstavuje celosvetový spoločenský trend, ktorého cieľom je eliminovať diskrimináciu ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením a umožniť im zapojiť sa do cestovného ruchu podľa ich potrieb a želaní. Uplatnením inklúzie v cestovnom ruchu môžu zariadenia a cieľové miesta cestovného ruchu získať konkurenčnú výhodu poskytovaním služieb cestovného ruchu aj znevýhodneným návštevníkom, čím si získajú kredit „spoločensky zodpovedných“. Projekt identifikuje podiel znevýhodneného cestovného ruchu na celkovom trhu cestovného ruchu vo vybraných cieľových miestach a naše návrhy sa zamerajú na inováciu ponuky cestovného ruchu aj pre hendikepovaných turistov.

webstránka projektu: www.peuni.cz/veda-a-vyzkum/realizovane-projekty-a-granty/application-of-principles-of-inclusion-in-tourism-in-the-v4-countries/