Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína podaním jeho prihlášky na štúdium na fakulte.

Uchádzač o štúdium si môže v rámci jedného stupňa štúdia podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Prihláška musí byť podaná na fakultu v určenom termíne ‒ lehota na podanie prihlášok na tretí stupeň do 31. mája 2024

 

Povinné prílohy k prihláške

  • štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),
  • notárom overená   kópia   diplomu   a   overená   kópia   vysvedčenia   o štátnej   skúške) z magisterského/inžinierskeho štúdia (neplatí pre študentov a absolventov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, od týchto uchádzačov dokumenty o ukončení Ing. štúdia nepožadujeme).
  • uchádzač, ktorý získal predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí (okrem Českej republiky), musí predložiť kópiu rozhodnutia  o uznaní  dokladov  o vzdelaní  (zákon  č. 422/2015  Z. z. v znení neskorších predpisov. Uchádzač o štúdium, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, bude prijatý podmienečne a je povinný preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky (nostrifikáciu diplomu II. stupňa štúdia). Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.
  • písomný projekt v rozsahu minimálne 5 strán na rozpracovanie vybratej témy dizertačnej práce v PDF, ktorý obsahuje zdôvodnenie výberu témy, teoretické východiská/súčasný stav problematiky, cieľ, metodológiu a predpokladané výstupy (pred odovzdaním odsúhlasí projekt svojim podpisom školiteľ, ktorý tému vypísal);
  • dve  písomné   odporúčania   na   doktorandské   štúdium   od   významných   vedeckých a pedagogických osobností (docent, profesor alebo osoba s vedeckou hodnosťou /PhD.), ktoré uchádzača osobne poznajú;
  • súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach ak boli vypracované (bakalárska a diplomová práca sa nezaraďuje do publikovaných prác),
  • doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie.

V prípade, že sa to uchádzača týka:

  • overenú fotokópiu medzinárodne akceptovaného certifikátu znalosti anglického jazyka IELTS,
  • overenú fotokópiu certifikátu o ovládaní slovenského jazyka.

 

Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášku:

A) elektronickou formou. / Návod na vyplnenie elektornickej prihlášky

1. Uchádzač e-prihlášku VYPLNÍ

2. Každý uchádzač nahrá povinné prílohy k prihláške

3. Uchádzač prihlášku POTVRDÍ

POZOR - Elektronická prihláška na tretí stupeň štúdia musí byť potvrdená aj dokumentáciou v papierovej forme, t.j. elektornickú prihlášku VYTLAČÍTE a priložíte všetky prílohy.

4. Uchádzač v termíne najneskôr do 31. 5. 2024 uhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania. Doklad o úhrade poplatku uchádzač nahrá ako prílohu k e-prihláške. 

 

B) Prihlášku je možné podať aj formou papierovej prihlášky (na aktuálnych tlačivách prihlášok na VŠ zverejnených na stránkach MŠVVaŠ SR) - fakulta ju akceptuje. V takomto prípade uchádzač prihlášku vypíše, podpíše, priloží k nej požadované prílohy a posiela poštou na fakultu: 

Korešpodenčná adresa: Ekonomická fakulta UMB, referát VVČ a DrŠ, Tajovského 10, 974 90 Banská Bystrica

 

EF UMB preferuje prihlasovanie uchádzačov formou elektronickej prihlášky

 

Uchádzači o doktorandské štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Bližšie informácie zverejnené na:

internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR časť Uznávanie vysokoškolského vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely

internetovej stránke Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - kontaktná osoba: Mgr. Monika Luptáková, telefón +421 48 446 1121, mail monika.luptakova@umb.sk

 

Uchádzač o štúdium študijného programu vyučovanom v anglickom jazyku, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v štáte mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, je povinný priložiť  k prihláške na štúdium overenú fotokópiu medzinárodne akceptovaného certifikátu znalosti anglického jazyka IELTS International English Language Testing System s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0 zo všetkých súčastí najneskôr do 31. 05. 2024 v prípade doktorandského štúdia. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 31. 05. 2024 v prípade doktorandského štúdia. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.

 

Zahraničný uchádzač (okrem uchádzača z Českej republiky), ktorý sa uchádza o štúdium v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku, je povinný preukázať znalosť slovenského jazyka na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Overenú fotokópiu certifikátu o ovládaní slovenského jazyka vydaného jazykovými školami registrovanými MŠVVaŠ SR v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (registrované štátne jazykové školy a súkromné jazykové školy) je zahraničný uchádzač (okrem uchádzača z Českej republiky) povinný priložiť  k prihláške na štúdium najneskôr do 31. 05. 2024 v prípade doktorandského štúdia. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 31. 05. 2024 v prípade doktorandského štúdia. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.