Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína podaním jeho prihlášky na štúdium na fakulte.

Uchádzač o štúdium si môže v rámci jedného stupňa štúdia podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Prihláška musí byť podaná na fakultu v určenom termíne ‒ lehota na podanie prihlášok na prvý stupeň štúdia je do 30. apríla 2024.


POVINNÉ prílohy prihlášky:

1. Životopis
2. Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie


Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášku:

A) ELEKTRONICKOU FORMOU - vstup do E-PRIHLÁŠKY

1. Uchádzač e-prihlášku VYPLNÍ - NÁVOD na vyplnenie elektronickej prihlášky
Poznámky:
- výsledky zo strednej školy do e-prihlášky NEVYPĹŇATE ani ich nepreberáte z elektronickej žiackej knižky – Ekonomická fakulta UMB NEVYŽADUJE potvrdenie prihlášky strednou školou. Aktuálni maturanti taktiež k e-prihláške NENAHRÁVAJÚ vysvedčenia do príloh k prihláške.

- uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium pred rokom 2024, nahrá do príloh v e-prihláške sken maturitného vysvedčenia s jasne viditeľnou pečiatkou školy a podpisom riaditeľa.
Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia uchádzači predložia fakulte čo najskôr po podaní prihlášky, resp. čo najskôr po vykonaní maturitnej skúšky.

2. Každý uchádzač nahrá ako prílohu k prihláške životopis (je povinnou prílohou prihlášky).

3. Uchádzač prihlášku POTVRDÍ.
POZOR - elektronickú prihlášku NETLAČÍTE ani NEPOSIELATE na fakultu poštou.

4. Uchádzač v termíne najneskôr do 30. 4. 2024 uhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (fakturačné údaje).
Doklad o úhrade poplatku uchádzač nahrá ako prílohu k e-prihláške.
Úhradu
 poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium (30. 4. 2024). Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške nebude akceptovaná.


B) Prihlášku je možné podať aj formou papierovej prihlášky (na aktuálnych tlačivách prihlášok na VŠ zverejnených na stránkach MŠVVaM SR) – fakulta ju akceptuje. V takomto prípade uchádzač prihlášku vypíše, podpíše, priloží k nej požadované prílohy (životopis, doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie, overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia) a posiela ju poštou na fakultu: Ekonomická fakulta UMB, študijné oddelenie, Tajovského 10, 975 90  Banská Bystrica.

Ekonomická fakulta UMB preferuje prihlasovanie uchádzačov formou elektronickej prihlášky.

 

Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

O uznaní dokladu o vzdelaní (vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o záverečnej skúške a vysvedčenie s doložkou), vydaného uznanou základnou alebo strednou školou v inom štáte na účely pokračovania v štúdiu alebo iné účely rozhoduje Regionálny úrad školskej správy v sídle kraja, v ktorom má žiadateľ trvalé bydlisko alebo v ktorom sa nachádza vysoká škola uchádzača o štúdium. Informácie zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR časť Uznávanie ukončeného vzdelania na základných alebo stredných školách.


Uchádzač o štúdium študijného programu vyučovanom v anglickom jazyku, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v štáte mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, je povinný priložiť  k prihláške na štúdium overenú fotokópiu medzinárodne akceptovaného certifikátu znalosti anglického jazyka IELTS International English Language Testing System s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0 zo všetkých súčastí najneskôr do 30. 04. 2024. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 30. 04. 2024. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.


Zahraničný uchádzač
(okrem uchádzača z Českej republiky), ktorý sa uchádza o štúdium v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku, je povinný preukázať znalosť slovenského jazyka na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Overenú fotokópiu certifikátu o ovládaní slovenského jazyka vydaného jazykovými školami registrovanými MŠVVaM SR v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (registrované štátne jazykové školy a súkromné jazykové školy) je zahraničný uchádzač (okrem uchádzača z Českej republiky) povinný priložiť  k prihláške na štúdium najneskôr do 30. 04. 2024 (resp. do 31. 05. 2024 v prípade doktorandského štúdia). Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 30. 04. 2024 (resp. do 31. 05. 2024 v prípade doktorandského štúdia). Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.Preukázanie splnenia základnej podmienky prijatia uchádzačov o bakalárske štúdium, ktorým bol 
udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko

Uchádzač o bakalárske štúdium, ktorému bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko (ďalej aj ako „osoba s osobitným právnym statusom“), môže podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách preukázať čestným vyhlásením (vzor čestného vyhlásenia je prílohou tohto dokumentu) a testom všeobecných študijných predpokladov, v ktorom získa percentil rovnaký alebo vyšší ako 20. Test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) vykoná uchádzač o štúdium prostredníctvom spoločnosti SCIO. Bližšie informácie budú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti SCIO www.scio.sk (www.scio.cz).

Uchádzač o bakalárske štúdium, ktorý je osobou s osobitným právnym statusom, okrem predloženia čestného vyhlásenia a absolvovania testu všeobecných študijných predpokladov, musí splniť aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium podľa § 57 zákona o vysokých školách – úspešne vykonať prijímaciu skúšku. 

Čestným vyhlásením osoby s osobitným právnym statusom nemožno nahradiť neukončené stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie.