Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína podaním jeho prihlášky na štúdium na fakulte.

Uchádzač o štúdium si môže v rámci jedného stupňa štúdia podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Prihláška musí byť podaná na fakultu v určenom termíne ‒ lehota na podanie prihlášok na druhý stupeň štúdia je do 30. apríla 2024.

 

POVINNÉ prílohy prihlášky:

1. Životopis
2. Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie


Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášku:

A) ELEKTRONICKOU FORMOU - vstup do E-PRIHLÁŠKY

1. Uchádzač elektronickú prihlášku VYPLNÍ - NÁVOD na vyplnenie elektronickej prihlášky
Poznámky:
- študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na našej fakulte, si podávajú prihlášku priamo v systéme AiS2 v sekcii ,,Prijímacie konanie“, ďalej prejdú na sekciu VSPK060 ,,Elektronické prihlášky“,
- výsledky z bakalárskeho štúdia ani priemery do e-prihlášky NEVYPĹŇATE, fakulta nevyžaduje ani potvrdenie vysokej školy,
- uchádzač, ktorý ukončil bakalárske štúdium pred rokom 2024, nahrá do príloh v e-prihláške sken bakalárskeho diplomu.
Úradne overené fotokópie dokumentov o ukončení BC štúdia - overená fotokópia BC diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku k diplomu - uchádzači predložia v listinnej podobe čo najskôr po podaní prihlášky, resp. čo najskôr po vykonaní bakalárskej štátnej skúšky (
neplatí pre študentov a absolventov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, od týchto uchádzačov dokumenty o ukončení BC štúdia nepožadujeme).


2. Každý uchádzač nahrá ako prílohu k prihláške životopis 
(je povinnou prílohou prihlášky).

3. Uchádzač prihlášku POTVRDÍ.
POZOR - elektronickú prihlášku NETLAČÍTE ani NEPOSIELATE na fakultu poštou.

4. Zároveň uchádzač v termíne najneskôr do 30. 4. 2024 uhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (fakturačné údaje).
Doklad o úhrade poplatku uchádzač nahrá ako prílohu k e-prihláške.
Úhradu
 poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium (30. 4. 2024). Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške nebude akceptovaná.


B) Prihlášku je možné podať aj formou papierovej prihlášky (na aktuálnych tlačivách prihlášok na VŠ zverejnených na stránkach MŠVVaŠ SR) – fakulta ju akceptuje. V takomto prípade uchádzač prihlášku vypíše, podpíše, priloží k nej požadované prílohy (životopis, doklad o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie, overené fotokópie dokumentov o ukončení bakalárskeho štúdia) a posiela ju poštou na fakultu: Ekonomická fakulta UMB, študijné oddelenie, Tajovského 10, 975 90  Banská Bystrica.

Ekonomická fakulta UMB preferuje prihlasovanie uchádzačov formou elektronickej prihlášky.


Uchádzači o inžinierske štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Bližšie informácie zverejnené na:

- internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR časť Uznávanie vysokoškolského vzdelania na pokračovanie v štúdiu a iné účely

- internetovej stránke Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - kontaktná osoba: Mgr. Monika Luptáková, telefón +421 48 446 1121, mail monika.luptakova@umb.sk

 

Zahraničný uchádzač (okrem uchádzača z Českej republiky), ktorý sa uchádza o štúdium v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku, je povinný preukázať znalosť slovenského jazyka na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Overenú fotokópiu certifikátu o ovládaní slovenského jazyka vydaného jazykovými školami registrovanými MŠVVaŠ SR v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (registrované štátne jazykové školy a súkromné jazykové školy) je zahraničný uchádzač (okrem uchádzača z Českej republiky) povinný priložiť  k prihláške na štúdium najneskôr do 30. 04. 2024. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 30. 04. 2024. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.  

Povinnosť preukázať znalosť slovenského jazyka na úrovni B1 sa netýka uchádzača o inžinierske štúdium, ktorý absolvoval a ukončil resp. v danom akademickom roku ukončí bakalárske štúdium v slovenskom jazyku.