Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Postup a požiadavky pre uchádzačov o inauguračné konanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

1.   POSÚDENIE MATERIÁLOV UCHÁDZAČA

Každý uchádzač o inauguračné konanie podá žiadosť o posúdenie materiálov na inauguračné konanie prodekanovi pre vedeckovýskumnú činnosť minimálne 30 dní pred zasadnutím VR EF UMB. Súčasťou žiadosti sú prílohy (podrobnejšia charakteristika príloh sa nachádza v bode 3. Podanie žiadosti):

 • Profesijný životopis
 • Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
 • Prehľad pedagogickej činnosti ... potvrdený vedúcim katedry/dekanom
 • Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých, ... potvrdený univerzitnou knižnicou
 • Prehľad preukázateľných citácií ... potvrdený univerzitnou knižnicou
 • Prehľad realizovaných výskumných úloh a projektov
  • + Výstup od Ing. D. Voskárovej
  • + Relevantný doklad o účasti na projekte (ktorý nie je vo výstupe Ing. D. Voskárovej a je súčasťou prílohy i)
 • Zoznam výstupov pre prax, patentov, autorských osvedčení, vynálezov a technických diel ...
 • Zoznam ďalších preukázateľných  ohlasov  na  vedeckú,  odbornú  a umeleckú  činnosť,  ktoré nemožno uviesť v prílohách h/, i/, j/ a k/
 • kvantitatívny prehľad plnenia kritérií na získanie titulu profesor schválené VR UMB
 • návrh troch tém inauguračnej prednášky
 • Písomná informácia o výstupoch kategórie A

2. POVINNOSTI EXTERNÝCH UCHDZÁČOV PRED PODANÍM ŽIADOSTI o posúdenie materiálov:

Externý  uchádzač  z inej  vysokej  školy  v SR  alebo  zo  zahraničia  predkladá  okrem  vyššie uvedených príloh aj:

 • Osvedčená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa;
 • Osvedčená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (získaní akademického titulu , resp. CSc. alebo akademicko-vedeckého titulu Dr. podľa predchádzajúcich predpisov); v prípade uchádzačov zo zahraničia s výnimkou Českej republiky aj osvedčený oficiálny preklad diplomu;
 • Osvedčená kópia dekrétu,  ktorým  bol  uchádzačovi  udelený  titul  docent  a Rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie podľa zákona č. 422/2015 z.
  Uchádzači   zo   zahraničia    predložia   osvedčenú   kópiu   dokladu    o uznaní   titulu   docent a Rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Oprávnenie používať v Slovenskej republike zahraničný titul, ktorý bol priznaný podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, z ktorého doklad o udelení titulu pochádza, a to v jazyku tohto štátu, je možné získať podľa platných predpisov len na základe rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní a to na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu - § 56 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, ak žiadateľ o uznanie splnil podmienky na vykonávanie regulovaného povolania v Slovenskej republike. Takéto rozhodnutie vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.
 • externý uchádzač musí zaevidovať ohlasy v databáze publikačnej činnosti a ohlasov v príslušnej univerzitnej knižnici (uchádzač zo SR), v univerzitnej knižnici UMB (uchádzač zo zahraničia) a postupovať v zmysle pokynov k bibliografickej registrácii publikačnej činnosti a ohlasov (príloha 2 smernice 1/2022);

Osoba zodpovedná za príslušný odbor inauguračného konania oznámi prodekanke pre vedeckovýskumnú činnosť že uchádzač spĺňa všetky požadované kritériá a súhlasí, aby si uchádzač podal žiadosť na posúdenie materiálov.

Uchádzač doručí materiály vytlačené, podpísané zodpovednými osobami za obsah danej prílohy (dekan, vedúci katedry, referentka miezd a ľudských zdrojov, riaditeľka univerzitnej knižnice, uchádzač a pod.). Vo worde/PDF materiál doručí na referát pre vedeckovýskumnú činnosť a DrŠ.

Po doručení týchto materiálov prodekan/ka pre vedeckovýskumnú činnosť:

 • postúpi materiály uchádzača na posúdenie garantovi a spolugarantom študijného odboru, v ktorom sa uchádza o inauguračné konanie;
 • na základe ich kladného stanoviska postúpi materiály na zasadnutie Komisie vedy EF UMB;
 • Komisia vedy rozhodne, či uchádzač spĺňa, nespĺňa kritériá. Posudzuje dokumentáciu a návrh na zloženie komisie a oponentov a 3 tém inauguračnej prednášky, ktorý predkladá garant odboru HIK;
 • uchádzač bude vyrozumený o výsledku Komisie

3. PODANIE ŽIADOS TI O INAUGURAČNÉ KONANIE

Po vyrozumení o výsledku Komisie vedy:

 • Každý uchádzač o inauguračné konanie podáva písomnú žiadosť spolu s prílohami (čl. 6 smernice  1/2022) predsedovi  vedeckej  rady  (dekanovi)  fakulty.  V žiadosti  uchádzač  uvedie  odbor, v ktorom sa o získanie titulu profesor uchádza. Žiadosť sa podáva cez podateľňu fakulty, ktorá na nej vyznačí dátum podania. Žiadosť sa podáva v tlačenej aj elektronickej forme.
 • Písomná žiadosť  a  dokumentácia  podľa  bodov  b)  až  p)  s výnimkou  originálnych  dokladov a názvov sa predkladá v listinnej a elektronickej pdobe v slovenskom alebo českom jazyku s uvedením dátumu a podpisu. Uchádzač ju predkladá na referát pre vedeckovýskumnú činnosť príslušnej fakulty v jednom  nezviazanom  originále  a  troch  kópiách,  zviazaných  nerozoberateľnou  väzbou,  ako  aj v elektronickej verzii vo formáte Word a PDF.
 • Uchádzač o inauguračné  konanie,  ktorý je  zamestnancom  fakulty,  sa  okrem  smernice  UMB č. 1/2022 riadi aj smernicou EF S-01-17 o podmienkach poskytovania pracovného voľna a iných náhrad zamestnancom   fakulty   z dôvodu   zvyšovania   a prehlbovania   kvalifikácie.   V prípade,   že   súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto smernici uzatvorí s fakultou dohodu ešte pred podaním žiadosti prostredníctvom oddelenia  ľudských  zdrojov.  Jeden  exemplár  dohody  je  jednou  z príloh  k žiadosti o začatie inauguračného konania (Dohoda sa nezväzuje.)
 • Externý uchádzač  z inej  vysokej  školy  predkladá  okrem  príloh  v zmysle  smernice  UMB č. 1/2022 aj oficiálnu žiadosť svojho nadriadeného (dekana, rektora) o možnosti realizácie inauguračného konania na Ekonomickej fakulte UMB adresovanú dekanovi EF UMB (Žiadosť sa zväzuje a nasleduje ako druhá hneď po žiadosti o inauguračné konanie).

Súčasťou predloženej žiadosti uchádzača o inauguračné konanie sú:

 • Tri exempláre vybraných publikovaných prác, s ktorými sa uchádza o inauguračné konanie;
 • Profesijný životopis (Príloha b) dostupná na internete: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2090)
 • Osvedčená kópia dokladu o:
  • vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa (získaní akademického titulu);
  • vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (získaní akademického titulu , resp. CSc. alebo akademicko-vedeckého titulu Dr. podľa predchádzajúcich predpisov); v prípade uchádzačov zo zahraničia s výnimkou Českej republiky aj osvedčený oficiálny preklad diplomu;
  • získaní vedeckej hodnosti (ak je uchádzač takýto prípad).
 • Osvedčená kópia dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul
  • Uchádzači zo zahraničia predložia osvedčenú kópiu dokladu o uznaní titulu docent a Rozhodnutie o uznaní odbornej  kvalifikácie  podľa  zákona  č.  422/2015  Z.  z.  o uznávaní  dokladov  o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Oprávnenie používať v Slovenskej republike zahraničný titul, ktorý bol priznaný podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, z ktorého doklad o udelení titulu pochádza, a to v jazyku tohto štátu, je možné získať podľa platných predpisov len na základe rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní a to na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu - § 56 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení neskorších  zákonov,  ak  žiadateľ o uznanie splnil podmienky na vykonávanie regulovaného povolania v Slovenskej republike. Takéto rozhodnutie vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní.
 • Potvrdenie o dĺžke  pedagogickej  praxe  z útvaru  ľudských  zdrojov  a miezd  fakulty,  na  ktorej uchádzač pôsobí;
 • Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika uchádzača s prílohami (Príloha f) dostupná na internete: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2090)
 • Prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti, podpísaný vedúcim katedry (alebo dekanom fakulty uchádzača v prípade, že uchádzač nie je zamestnancom UMB) v nasledovnej štruktúre:
  • prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov podľa študijných programov (názov profilového predmetu, študijný program, stupeň, študijný odbor);
  • prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole (názov študijného programu, stupeň, študijný odbor);
  • prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania (názov odboru habilitačného a inauguračného konania, študijný odbor, ku ktorému je priradený);
  • prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov (názov predmetu, študijný program, stupeň, študijný odbor);
  • prehľad vedených  záverečných  prác  (počet  aktuálne  vedených  bakalárskych,  diplomových a dizertačných prác, počet obhájených bakalárskych, diplomových a dizertačných prác);
  • zoznam vedených doktorandov s uvedením mena, priezviska, študijného programu, študijného odboru a témy dizertačnej práce, a zoznam doktorandov, ktorí ukončili štúdium, s uvedením mena, priezviska, študijného programu, študijného odboru, témy dizertačnej práce a dátumu skončenia štúdia;
  • členstvo v odborových komisiách doktorandského štúdia (odbor, fakulta);
  • členstvo v komisiách pre obhajoby dizertačných prác (odbor, počet, fakulta);
  • členstvo v habilitačných komisiách (odbor, počet, fakulta).
 • Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých, odborných a umeleckých prác, učebníc a učebných textov (vrátane ORCID identifikátora).V prípade spoluautorstva musí byť uchádzačov podiel jasne percentuálne vyznačený.  Tento  zoznam  sa  vyhotoví  výpisom  z databázy  publikačnej  činnosti a ohlasov Univerzitnej knižnice UMB a overí ho jej zodpovedný pracovník s uvedením dátumu zostavenia výpisu. Zoznam sa vyhotovuje najneskôr k dátumu vyhotovenia žiadosti o vymenovanie za profesora, s neskorším dátumom v prípade prerušenia inauguračného konania. Uchádzač z inej vysokej školy v SR predloží zoznam publikačnej činnosti, ktorý je výpisom z databázy publikačnej činnosti príslušnej vysokej školy, resp. z centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), overený akademickou knižnicou príslušnej vysokej školy. Uchádzač z externého prostredia (vrátane uchádzačov zo zahraničia) môže byť požiadaný predsedom VR fakulty pred podaním žiadosti zaevidovať svoju činnosť v databáze publikačnej činnosti a ohlasov UMB.
 • Prehľad preukázateľných citácií (SCI a mimo SCI) a ohlasov na vedecké, odborné a umelecké práce alebo na umeleckú tvorbu. Tento prehľad sa vyhotoví výpisom z databázy publikačnej činnosti a ohlasov Univerzitnej knižnice UMB a overí ho jej zodpovedný pracovník s uvedením dátumu zostavenia výpisu. Prehľad sa vyhotovuje najneskôr k dátumu vypracovania žiadosti o vymenovanie za profesora, s neskorším dátumom v prípade prerušenia inauguračného konania. Uchádzač z inej vysokej školy v SR predloží prehľad ohlasov, ktorý je výpisom z databázy publikačnej činnosti a ohlasov príslušnej vysokej školy, resp. z centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), overený akademickou knižnicou príslušnej vysokej školy. Uchádzač z externého prostredia (vrátane uchádzačov zo zahraničia) môže byť požiadaný predsedom VR fakulty pred podaním žiadosti zaevidovať ohlasy v databáze publikačnej činnosti a ohlasov UMB.
 • Prehľad realizovaných výskumných úloh a projektov s uvedením doby riešenia a funkcie, ktorú uchádzač v projekte zastával (zodpovedný riešiteľ alebo spoluriešiteľ) v štruktúre:
  • projekty medzinárodných grantových agentúr (RP, COST, ERC, JRC, EUROCORE, ESF, NSF a iné), iné zahraničné výskumné projekty;
  • projekty domácich grantových agentúr (APVV, VEGA, KEGA);
  • iné projekty, ktorých súčasťou je výskum alebo aplikácia výskumu do praxe;
 • Zoznam výstupov pre prax, patentov, autorských osvedčení, vynálezov a technických diel;
 • Zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť, ktoré nemožno uviesť v zozname podľa písm. h), i), j) a k). V tomto zozname uchádzač uvedie osobitne prehľad významných prednášok, prednáškových, výskumných a umeleckých pobytov doma a v zahraničí, členstvo vo vedeckých organizáciách a redakčných radách časopisov a pod.
 • Kvantitatívny prehľad plnenia kritérií na získanie titulu profesor schválených VR UMB (Príloha m) dostupná na internete: https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=2090)
 • Návrh troch tém inauguračnej prednášky s uvedením krátkych anotácií;
 • Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov pre potreby spojené s inauguračným konaním (zákon č. 18/2018 z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Tlačivo poskytne na požiadanie referát VVČ EF UMB.
 • Iné špecifiká schválené VR EF UMB a VR UMB podľa odseku 1 článku 1 tejto smernice
  • Kvalitatívne   zhodnotenie   pedagogickej   a   odbornej   činnosti,   vedeckovýskumnej   činnosti a dosiahnuté výsledky uchádzača (písomne vypracuje a potvrdí svojim podpisom priamy nadriadený uchádzača)
  • Písomná informácia o výstupoch kategórie A (s uvedením detailov ako H-index, SJR, SJR kvartil apod.).
 • Dokumentácia podľa písm. b) až p) a s) s výnimkou originálnych dokladov a názvov spolu so žiadosťou sa predkladá v listinnej a elektronickej podobe v slovenskom alebo českom jazyku v súlade s vnútornými predpismi fakulty podpísané uchádzačom, s uvedením dátumu Uchádzač ju predkladá na referát pre vedu a výskum príslušnej fakulty v jednom nezviazanom originále a troch zviazaných kópiách, ako aj v elektronickej verzii vo formáte PDF.
 • Jeden exemplár najvýznamnejších publikovaných prác, osobitne knižných publikácií (monografie, učebnice a ), ktoré budú k dispozícii inauguračnej komisii, VR fakulty a VR UMB do ukončenia inauguračného konania.
 • Návrh popredných zahraničných odborníkov (meno, pracovisko, adresa) z aspoň troch rozličných štátov mimo Slovenskej republiky, ktorí budú rektorom UMB oslovení so žiadosťou o písomné vyjadrenie stanoviska k medzinárodnému uznaniu uchádzača o titul profesor vo VR UMB, pričom v referenciách bude potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom

4. ZAČIATOK, PRIEBEH A UKONČENIE INAGURAČNÉHO KONANIA

Inauguračné konanie sa ďalej riadi podľa článkov 7 až 9 Smernice UMB 1/2022.

Uchádzač predloží na referát VVČ EF UMB minimálne 1 mesiac pred realizáciou inauguračnej prednášky tézy inaguračnej prednášky v elektronickej podobe a v jednom podpísanom origináli predsedovi VR fakulty. Uchádzač zo zahraničia (s výnimkou uchádzača z Českej republiky) predkladá tézy aj v slovenskom jazyku.

5. POPLATKY ZA INAUGURAČNÉ KONANIE

Po zasadnutí vedeckej rady fakulty, ktorá schváli inauguračnú komisiu, oponentov a tému inauguračnej prednášky, vyzve  fakulta  uchádzača,  ktorý  nie  je  s UMB  v pracovnom  pomere, k zaplateniu poplatku za inauguračné konanie. Výšku poplatku stanovuje smernica UMB o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov v príslušnom akademickom roku.

Na akademický rok 2023/2024 je výška poplatkov stanovená Smernicou UMB č. 7/2022 nasledovne:

 1. inauguračné konanie v slovenskom a českom jazyku € 3 600,-
 2. inauguračné konanie v cudzom jazyku € 4 650,-

 Poplatok za inauguračné konanie uhrádza uchádzač výlučne bezhotovostným prevodom

 1. Úhrada poplatku z krajín EÚ

Názov účtu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:

ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu / IBAN:

SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT / BIC:

SPSRSKBA

VS (variabilný symbol): ŠS ( špecifický symbol):

1223

uchádzač - rodné číslo

Poznámka:

meno a priezvisko uchádzača

 2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretí ch krajín

Názov účtu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Číslo účtu / IBAN:

SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT / BIC:

SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol): ŠS ( špecifický symbol):

1223

uchádzač - rodné číslo

Poznámka:

meno a priezvisko uchádzača

 

Postup pre uchádzačov o inauguračné konanie vychádza z:

 1. Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.
 2. Smernice UMB č. 1/2022 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UMB v Banskej Bystrici

 

Posledná aktualizácia: 13. 9. 2022