Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského vzdelania. Zameriava sa na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti ekonomickej vedy.

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť doktoranda na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú prácu získaním ucelených teoretických vedomostí a zvládnutím metodiky vedeckej práce a poskytnúť doktorandovi najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelania.

Štúdium sa skladá zo študijnej a vedeckej časti. Súčasťou doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky. Štúdium sa končí obhajobou dizertačnej práce.

Študijná časť doktorandského štúdia sa skladá z povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Predmety sa ukončujú kolokviálnou skúškou po dohode s vyučujúcim. Výučba v dennom a externom štúdiu prebieha blokovo v prvom (príp. aj druhom) roku štúdia.

Povinné predmety sa delia na fakultné (Metodológia a etika vedeckej práce 1 a Metodológia a etika vedeckej práce 2), ktoré absolvujú všetci študenti doktorandského štúdia na fakulte, a predmety študijného programu, ktoré sú špecifické v závislosti od zvoleného študijného zamerania. Študent si po konzultácii so školiteľom vyberá aj 3 povinne voliteľné predmety a 1 výberový predmet do svojho študijného plánu, tak aby získal aspoň 60 kreditov.

Podmienkou absolvovania doktorandského štúdia je aj jeho vedecká časť, ktorá sa skladá z povinných a povinne voliteľných predmetov. Na úspešné absolvovanie vedeckej časti je potrebné získať minimálne 120 kreditov.

K povinným predmetom vedeckej časti patrí Príspevok špičkovej medzinárodnej kvality (JCR, SJR). Okrem tohto predmetu je potrebné odovzdať Písomnú prácu na dizertačnú skúšku, absolvovať dizertačnú skúšku a predložiť a obhájiť Dizertačnú prácu. Za povinné predmety vedeckej časti získa študent 90 kreditov.

Na absolvovanie povinne voliteľných predmetov si študent vyberá z okruhov Publikačné výstupyAktívne zapojenie do riešenia výskumných projektovAktívne vystúpenie na konferenciách a Citácie a ohlasy, tak aby získal aspoň 30 kreditov.

Absolventom doktorandského štúdia fakulta udeľuje akademický titul „philosophiae doctor“, v skratke "PhD." (doktor).

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR má Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici priznané práva udeľovať akademické tituly "doktor" (philosophiae doctor) absolventom 3. stupňa vysokoškolského štúdia v týchto študijných programoch študijného odboru Ekonómia a manažment: 

  • cestovný ruch (prelinkuje sa neskôr na príslušný študijný program v zozname študijných programov s ďalľšími informáciami ako odporúčaný študijný plán a pod)
  • ekonomika a manažment podniku (prelinkuje sa neskôr na príslušný študijný program v zozname študijných programov s ďalľšími informáciami ako odporúčaný študijný plán a pod)
  • financie (prelinkuje sa neskôr na príslušný študijný program v zozname študijných programov s ďalľšími informáciami ako odporúčaný študijný plán a pod)
  • verejná ekonomika a politika (prelinkuje sa neskôr na príslušný študijný program v zozname študijných programov s ďalľšími informáciami ako odporúčaný študijný plán a pod)