Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Doktorand prijatý na dennú a externú formu doktorandského štúdia podľa § 70 a § 71 zákona o vysokých školách dňom zápisu nadobúda práva a povinnosti študenta vysokej školy.

Povinnosti doktoranda:

  • v spolupráci so školiteľom zostavuje individuálny študijný plán a aktívne spolupracuje pri výročnom hodnotení. Hodnotenie doktoranda v jeho neprítomnosti alebo v neprítomnosti školiteľa sa môže uskutočniť len výnimočne, a to len vtedy, ak sa ho školiteľ alebo doktorand nemôžu zúčastniť z vážnych dôvodov;
  • priebežne, minimálne raz mesačne, informuje doktorand školiteľa o plnení úloh svojho individuálneho študijného plánu;
  • konzultuje so školiteľom postup pri tvorbe a plnení študijnej a vedeckej časti individuálneho študijného plánu;
  • školiteľovi predkladá na odsúhlasenie projekty, písomnú prácu k dizertačnej skúške a dizertačnú prácu;
  • rieši všetky záležitosti súvisiace s doktorandským štúdiom s vedomím, resp. so súhlasom školiteľa alebo prostredníctvom neho;
  • plní ostatné úlohy podľa poverenia školiteľa tak, aby sa nenarušil jeho individuálny študijný plán;
  • je povinný sledovať web stránku EF UMB, študentské mailové konto a je povinný riadiť sa zverejnenými pokynmi a usmerneniami;
  • vedie si evidenciu a zakladá kópie všetkých pedagogických, vedeckých a umeleckých aktivít súvisiacich s doktorandským štúdiom (napr. pozvánky na konferencie, vypracované projekty, prednáškové aktivity, publikačné výstupy a i.), ktoré predkladá školiteľovi pri udeľovaní kreditov za študijnú a vedeckú časť študijného programu;
  • so súhlasom školiteľa plní úlohy uložené vedúcim katedry;
  • eviduje svoju publikačnú činnosť v registri Univerzitnej knižnice UMB.

Prítomnosť doktorandov na školiacich miestach/miestach pracovného výkonu
Doktorand v dennej forme je povinný zdržiavať sa na školiacom mieste resp. v určenom mieste jeho pracovného výkonu  počas akademického roka v rozsahu určenom školiacim miestom, minimálne však v rozsahu 20 hodín týždenne (3 pracovné dni). Čas prítomnosti doktoranda na pracovisku v nadväznosti na konkrétne povinnosti definované v individuálnom študijnom pláne doktoranda a s prihliadnutím na odporúčanie školiteľa stanovuje a kontroluje vedúci katedry (miesta pracovného výkonu doktoranda). A-01-22 Rozhodnutie dekana EF UMB o určení školiacich miest.