Novinky

Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov 2019

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút pripravil slávnostné odovzdávanie diplomov spoločne zabezpečovaného frankofónneho štúdia, ktoré ponúkajú a realizujú slovenské verejné vysoké školy. Podujatie sa konalo 5.12.2019 v priestoroch francúzskej súkromnej vysokej školy MOD'SPE Paris Central Europe v Bratislave.

Čítať ďalej...

Večierok o francúzskej a nemeckej kultúre očami študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

V utorok 12. novembra členovia frankofónnej študentskej asociácie EFPOLIT zorganizovali so spolkom nemecky hovoriacich študentov DSV spoločné podujatie, ktorého cieľom bolo prehĺbiť spoluprácu „po vzore“ francúzsko- nemeckých vzťahov vrámci EÚ a sprostredkovať kultúru cieľových jazykov navzájom. Francúzsko-nemecký večer sa niesol v duchu prezentácií Erasmus študentov Martina (Nemecko) a Etiennea (Francúzsko), ktorí si pripravili to najzaujímavejšie zo svojích krajín od gastronómie, cez hospodárstvo až po politický systém.

Čítať ďalej...

4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "La Perception en langue et en discours"

Katedra romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje v spolupráci s Univerzitou v Opole a Univerzitou Marca Blocha v Strasbourgu 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom La Perception en langue et en discours, ktorá sa bude konať 2.-4. apríla 2020 v Banskej Bystrici.

Termín na posielanie návrhov vedeckých príspevkov sa predlžuje do 15. decembra 2019.

 

Na stiahnutie :

Présentation du colloque

Proposition de communication

Čítať ďalej...

Dominique Wolton v Banskej Bystrici

SFUI podporil medzinárodnú vedeckú konferenciu Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, organizovanú dňa 7. októbra 2019, tentokrát na tému Budovania jednotného európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru, 20 rokov po spustení Bolonského procesu.

Čítať ďalej...

Modelový Európsky parlament

Šiesty ročník sa konal 27. 9. 2019 na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach.

 

Výchovno-vzdelávacie projekty slovenských gymnázií v rámci Modelového Európskeho parlamentu vyvrcholili 27. septembra 2019 v celoslovenskom kole tohto podujatia, ktorého 6. ročník sa konal na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.


V poslednom období sa mladí ľudia čoraz viditeľnejšie zapájajú do riešenia politických, spoločenských a environmentálnych tém. Aj na tomto podujatí reprezentanti siedmich gymnázií dokázali, že vedia pracovať s overiteľnými faktami a informáciami a predstaviť ich v logických a argumentačne podložených návrhoch rezolúcií. Ale preukázali aj schopnosť počúvať, mať porozumenie pre iný názor a dospieť k spoločne prijatej línii rozhodnutí. Zásadne i hravo, empaticky aj so zmyslom pre humor.


Projekt Modelového Európskeho parlamentu každoročne spoluorganizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Európska pobočka Parížskeho inštitútu Politických vied (Sciences Po) v Dijone, Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút, Francúzsky inštitút na Slovensku a Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku. Už zloženie organizátorov podujatia napovedá, že simulácia zasadnutia Európskeho parlamentu prebieha vo francúzskom jazyku.


K študentom, ich pedagógom a hosťom podujatia sa prihovorili zástupcovia každej z vymenovaných inštitúcií, za hosťujúcu Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vystúpil jej rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.


Z príhovoru pána veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku J. E. Christopha Léonziho vyberáme: „Sloboda a príležitosti, ktoré sa vám ponúkajú, sú výsledkom viac než tridsiatich rokov vyjednávaní a zmlúv pre Erasmus a dvadsaťročného úsilia pre Bolonský proces, ktorými sa stmelil európsky priestor vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu. Preto je dôležité zvoliť si poslancov, ktorí budú reprezentovať vaše hodnoty, vašu víziu Európskej únie, aby mohli vzniknúť ďalšie podobné inkluzívne projekty.“

 

PhDr. Mária Paľová, PhD.
odborná asistentka, KAaA FF UPJŠ
predsedníčka Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu

 

Fotografie: Ing. Tomáš Polák

 

Čítať ďalej...

Cours de préparation aux études en français / Príprava na štúdium vo francúzštine

Vous partez étudier dans un pays francophone et faire vos études en français ?
Les 2 et 3 septembre 2019, l'Institut français de Slovaquie vous proposera un programme de formation de deux jours pour vous aider à vous préparer.


Retrouvez les informations et le formulaire d'inscription sur https://www.slovaquie.campusfrance.org/fr/cours-preparation-aux-etudes-en-francais ou https://institutfrancais.sk/fr/cours-certifications/cours-preparatoires/

 

Čítať ďalej...